Distansundervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningnen

18 mars, 2020

Från och med den 18 mars 2020 ska alla elever på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Lund studera hemifrån enligt schema. Rekommendationerna gäller inte gymnasiesärskolan.

Uppdaterad 2020-03-20

Distansundervisning

Utbildningsförvaltningens gymnasieskolor och vuxenutbildning har sedan en tid förberett olika scenarier och påbörjat planeringen för distansundervisning. Vi ber alla som går i våra kommunala verksamheter eller har barn som går på en kommunal gymnasieskola att logga in i skolornas digitala system, Vklass. Där kommer all information att läggas. Eleverna ska även bevaka sin e-post.

För er som inte kommer in i Vklass uppdateras informationen här kontinuerligt.

  • När lektionen startar ger läraren instruktioner digitalt. Lektionerna genomförs enligt schema. Planeringen kan skilja sig mellan våra skolor.
  • Det finns personal på skolorna. Har man glömt böcker eller annat material på skolan kan man komma och hämta det.
  • Ingen skolmat kommer att serveras.
  • Elever utan internetuppkoppling i hemmet ska kontakta biträdande rektor.

Hur går det med gymnasievalet och inträdesproven till gymnasiet?

Gymnasievalet kommer att fortgå enligt planerna och utsatta datum. När det gäller inträdesprov har berörda elever blivit kontaktade. Om vi får nya beslut i frågan kommer vi snarast att gå ut med information.

Här hittar du information om gymnasieantagningen

Modersmålscentrums undervisning övergår till distansundervisning

Från och med måndag den 23 mars övergår Modersmålscentrums undervisning i modersmålsämnet till distansundervisning.

Här hittar du information om Modersmålscentrums distansundervisning

Study from home

From 18 March, 2020, all pupils in upper secondary schools and adult education in Lund will study from home according to schedule, except upper Secondary School for pupils with learning disabilities.

The Education Administration's upper secondary schools and adult education have recently prepared various scenarios and have begun planning for remote education. We ask everyone who belongs to our municipal operations or has children who attend a municipal high school to log into the schools digital system vclass where all information will be added. Students should also monitor their e-mails.

For those of you who are not able to enter v class, the information will be updated constantly here.

  • When the lesson starts, the teacher gives instructions digitally, the lessons are carried out according to schedule. Planning can differ among our schools
  • There are staff members at the schools. If you have forgotten books or other material at school you can come and pick them up.
  • No school meals will be served
  • Students without internet connection at home should contact the Vice Principal

What’s happening with high school selections and entrance exams for high school?

The high school selection will continue according to plan and deadlines are still applicable. Regarding entrance exams, the students concerned have been contacted. If new decisions are made on this matter, we will immediately go out with information.

More information about high school selections

The Mother Tongue Language Center’s Education switches to remote learning

As of Monday 23, March the Mother Tongue Language Center's education for the subject of mother tongue will transition to remote learning.

More information about Mother Tongue Language Center’s Education remote learning.