Hubertusgården

Hubertusgården

Välkommen till Hubertusgården! Hubertusgården är en F–6-skola belägen i ett lugnt och bilfritt område. Vi har en vacker utemiljö med många träd och buskar, samt stora lekytor för barnen. Skola och fritidshem är integrerade och har gemensamma lokaler.

Så här jobbar vi

På Hubertusgården har vi elevernas kunskapsutveckling i fokus. Vårt utvecklingsarbete har sin bas i BFL (bedömning för lärande). Inom ramen för BFL utvecklar vi undervisningen genom kollegialt lärande i samtalsgrupper. Utöver att utveckla metoder där elever och pedagoger bland annat arbetar med återkoppling på olika sätt, betonas också arbete med att öka elevernas inflytande över sitt lärande samt ett språkutvecklande arbetssätt. När man har ett språkutvecklande arbetssätt arbetar man parallellt med innehållet i undervisningen och med att aktivt belysa det språk som är specifikt för ämnet och lärsituationen.

Skolan arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor för att eleverna ska mötas av en trygg lärandemiljö och studiero i klassrum och på raster. Här fyller skolans trygghetsteam och elevhälsoteamet viktiga funktioner. Elevhälsoteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande genom att stötta elever och pedagoger så att elever oavsett förutsättningar ska få tillgång till en likvärdig utbildning.

I fritidshemmet är avdelningarna fördelade årskursvis så att de inte ska bli för stora. Även fritidshemmet arbetar med BFL för att utveckla undervisningen med stöd av kollegialt lärande. Inom ramen för BFL utvecklar vi former för inflytande i fritidshemmet och våra lärandemiljöer.

För att eleverna ska ha inflytande över arbets- och lärandemiljö finns ett elevråd, ett fritidsråd samt ett biblioteksråd. Även vårdnadshavare ska ha insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Därför finns ett utvecklingsråd.

Vår vision

Lust att lära –lära att lära –livslångt lärande

Lusten är grunden för allt lärande. Vi arbetar därför aktivt med att skapa förutsättningar för trygga, kreativa och utmanande lärmiljöer. Lära@lära innebär att förstå sitt eget lärande och få tillgång till olika verktyg för detta, öka sin motivation och stärka sitt självförtroende. Livslångt lärande handlar om att skapa beredskap för att möta en framtid i ständig förändring och utveckla sin förmåga att anpassa sig till nya situationer.

Förskolan, skolan och fritidshemmen är en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling och präglas av respekt för människors olikheter. Alla går till förskolan, skolan och fritidshemmen och känner glädje och trygghet. Alla på förskolan, skolan och fritidshemmen vågar se, vågar säga ifrån och vågar bry sig! Alla pratar med varandra - inte om varandra!

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hubertusgarden