Hagalundskolan

Välkommen till Hagalundskolan! Hagalundskolan ligger i Dalby, naturskönt beläget nära Dalby Söderskog. Skolan är en enparallellig grundskola F–6 med ca 190 elever och integrerad särskoleverksamhet. Vår fina nya skola invigdes vårterminen 2015, och de moderna och ljusa lokalerna ger en god och anpassad lärmiljö under både skoltid och fritidshemstid.

Så här jobbar vi

På grundskolan arbetar vi utifrån olika teman och över olika ämnen enligt så kallad Bifrost-inspirerad pedagogik. Varje tema startar med en upplevelse. Temat utvecklar vi i dialog med eleverna som på så vis får vara med och påverka temats utformning.

Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Målet är att våra elever ska utvecklas till människor som har kunskap, som reflekterar och vågar engagera sig på ett dynamiskt och kreativt sätt. Våra pedagoger utvecklar tillsammans med eleverna en pedagogik som utgår från barnens behov och möjligheter med sikte på framtiden.

På grundskolan arbetar eleverna både klassvis och i åldersblandade grupper. Eleverna får lära sig att argumentera och diskutera samt att ge och ta konstruktiv kritik. På så vis kombinerar vi demokratiska arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder i vår verksamhet. Eleverna får även träna på att planera och värdera sitt arbete. I undervisningen ser vi även till att elevernas vetande, tankar, föreställningar, känslor, intressen, färdigheter och förhållningssätt utvecklas.

Arbetsgång för eleverna

  • Innan ett nytt läsår eller tema börjar delar vi ut en sommargåva. Sommargåvan är en ledtråd till ett kommande tema och ska kittla fantasin och elevernas kreativitet. Ofta kommer gåvan tillsammans med en uppgift som eleverna ska göra och den kommer alltid med ett brev. Alla elever får samma gåva.
  • Läsåret börjar med en upplevelsedag/vecka där eleverna får möta olika ingångar till temat.
  • Under ett samtal/brainstorming får eleverna framför sina idéer och önskningar.
  • Eleverna får bedriva verkstadsarbete i åldersblandade grupper.
  • Eleverna får redovisa sitt arbete i olika konstellationer.
  • Slutligen har vi en gemensam temaavslutning för hela skolan.
  • Vi bedriver även en fortlöpande utvärdering och dokumentation.

Årets tema ”AHA!” har sitt fokus i det naturvetenskapliga. Vi utgår från Leonardo Da Vincis mångfacetterade livsverk.

Erasmus + "How our history unite us"

Projektet drivs över tre år och i samverkan med nio andra europeiska länder. Projektet syftar till att belysa den historia och de faktorer som för oss samman “How our history unites us”. I projektet ingår utbyte mellan pedagoger samt elever från samtliga partnerländer. Såväl fysiska möten som en digital plattform, e-twinning, används. Under vårterminen avslutas projektet då projektledare och en grupp elevrepresentanter kommer att besöka Portugal för att tillsammans knyta ihop projektet.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hagalundskolan