Gunnesboskolan

Gunnesboskolan

Välkommen till Gunnesboskolan i norra Lund! Gunnesboskolan är en F-9 skola och består av två delar, Gunnesboskolan F–6 med fritidshem och Gunnesboskolan 7–9. På skolorna går sammanlagt cirka 600 elever.

Lusten är grunden för allt lärande

Gunnesboskolan arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för trygga, kreativa och utmanande lärmiljöer. Lära@lära innebär att förstå sitt eget lärande och få tillgång till olika verktyg för detta, öka sin motivation och stärka sitt självförtroende. Livslångt lärande handlar om att skapa beredskap för att möta en framtid i ständig förändring och utveckla sin förmåga att anpassa sig till nya situationer. Sedan 2012 innefattar begreppet också BFL som är bedömning för lärande. Detta handlar i stora delar om samma saker – elevers reflektion kring sitt lärande och tydliggörande av skolans mål.

En trygg miljö för alla 

Gunnesboskolan är en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling och präglas av respekt för människors olikheter. Alla går till skolan och känner glädje och trygghet. Alla på skolan vågar se, vågar säga ifrån och vågar bry sig! Alla pratar med varandra - inte om varandra!

Värdegrundsarbete

Vi försöker i första hand arbeta nära våra elever till exempel genom vår organisation i arbetslag där eleverna möter samma vuxna hela tiden. Vi strävar efter hög vuxennärvaro i samband med pedagogiska måltider, både för att främja goda relationer mellan vuxna och barn samt ett lugnt klimat i matsalen. Varje läsår har skolan ett större tema med inslag av värdegrund. På klassråd och lära@lära-tid ges också möjlighet att lyfta värdegrundsfrågor. Det viktigaste är dock att lyfta dessa frågor så snart som möjligt när de dyker upp i klasserna. Skolan har också ett trygghetsteam som arbetar med att försöka fånga upp elever som är utsatta samt genomför och efterarbetar den årliga trivselenkäten i samråd med elevrådet.

 

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gunnesboskolan