Personlig assistans

Företag har möjlighet att löpande ansöka om att teckna avtal för att utföra insatsen personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet för personer som själva inte vill eller kan välja vilket företag som skall anordna beviljad assistans.

Vård- och omsorgsnämnden är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Utföraren ska åta sig att för kommunens räkning utföra personlig assistans. Ett fåtal uppdrag har anvisats. Kommunen garanterar inte någon uppdragsvolym. Ersättning till utförare utgår efter Försäkringskassans schablonbelopp.

Ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt genom Tendsign, se länk nedan, (sök Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet, referensnummer 15/14).

För att bli godkänd som utförare krävs att anbudsgivare uppfyller de villkor som anges i förfrågningsunderlaget samt tar del av den information som vård- och omsorgsnämnden anser att anbudsgivare behöver för att fullfölja uppdraget.

Vård- och omsorgsnämnden tecknar avtal med samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda krav.

Upphandlingsprocess

Ansökningstiden pågår fortlöpande. Inkommen ansökan öppnas och registreras snarast möjligt. Därefter sker kontroll att anbudsgivaren uppfyller samtliga ställda krav i förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren kommer att kallas till ett möte för avstämning av kraven och förståelse av uppdraget. Deltagande i detta möte är obligatoriskt för att kunna bli godkänd.
Beslut om godkännande att få utföra personlig assistans fattas av vård- och omsorgsnämnden. Handläggningstiden beräknas till cirka tre månader inberäknat beslutsprocessen. Nämndens sammanträdestider fastställs varje år i januari månad och anges på kommunens hemsida.
Beslut meddelas per post efter justering av vård- och omsorgsnämndens protokoll.

För mer information kontakta kvalitetsenheten vid vård- och omsorgsförvaltningen.
Telefon: 046-359 50 00

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se