Utsläpp till mark och vatten

Utsläpp av avloppsvatten anses vara miljöfarlig verksamhet och regleras i förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Utsläpp av industriellt avloppsvatten

Innan ett företag i Lunds kommun söker tillstånd eller gör anmälan enligt förordningen skall samråd ske med VA SYD angående avledning av avloppsvatten. Ett tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken ger alltså inte automatiskt verksamhetsutövaren rätt att avleda avloppsvattnet till den allmänna avloppsanläggningen. Huvudmannen, det vill säga VA SYD, måste först ha medgivit detta.
För de riktlinjer som VA SYD tillämpar hänvisas till deras hemsida.

Utsläpp av industriellt avloppsvatten direkt till recipient prövas separat och individuellt.

Luftutsläpp

Luftföroreningar i en eller annan mening har alltid funnits, men det var inte förrän industrialiseringen tog fart som den började bli ett storskaligt problem. Människan började då släppa ut en rad ämnen i luften som skadade både oss själva och vår omgivning. Än idag släpper vi ut stora mängder luftföroreningar, trots att vi är medvetna om både problemen och riskerna med utsläppen. Prövning av luftföroreningar prövas individuellt.

Luftföroreningshalter i utomhusluft är reglerade i Miljöbalkens förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Relaterad information