Snöupplag

Snö som innehåller föroreningar från gator och torg kan räknas som avfall och uppläggning av snö är att betrakta som miljöfarlig verksamhet.

Under vintersäsongen får kommunen många frågor om upplag av snö från närboende och andra. Denna sida är en vägledning för att uppläggningen ska ske på ett miljöriktigt sätt.

Uppläggning av snö är miljöfarlig verksamhet

Snö som innehåller föroreningar från gator och torg kan räknas som avfall och uppläggning av snö är att betrakta som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken ska alltid följas. För att motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, är verksamhetsutövaren skyldig att vidta nödvändiga försiktighetsmått.

Om snön läggs upp på asfalt och andra hårda ytor följer föroreningarna med dagvattnet. Valet av en lämplig plats att lägga upp snö på ska göras så att det innebär så litet intrång i mark- eller vattenområde som möjligt. Om snöupplag sker på olämpliga platser kan tillsynsmyndigheten agera genom att till exempel utfärda förelägganden om försiktighetsmått eller förbud.

Tillstånd eller inte

Om man har gjort i ordning en plats med till exempel hårda ytor och rening av smältvattnet kan det vara fråga om en anläggning som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § eller 12 § miljöbalken.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se