Miljörapportering

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Svenska miljörapporteringsportalen, SMP, underlättar för Sverige att leva upp till sina åtaganden enligt Århuskonventionen och EG-direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Miljörapporterna är en viktig informationskälla för allmänheten, beslutsfattare, forskare och andra aktörer med intresse för miljöfrågor på internationell, nationell, regional och lokal nivå. 

Svenska miljörapporteringsportalen, SMP

Uppgifterna i SMP används för:
• tillsynsmyndigheternas arbete
• att följa upp nationella och regionala miljömål
• internationell rapportering av svenska utsläpp
• att sammanställa officiell statistik på miljöområdet

I Sverige finns webbplatsen Utsläpp i siffror för att göra utsläppsdata tillgängliga för allmänheten. Uppgifterna i Utsläpp i siffror hämtas från miljörapporterna för de anläggningar som är skyldiga att lämna emissionsdeklaration (enligt bilaga 1 i miljörapportföreskriften (NFS 2006:9)).

Utsläpp i Siffror

Uppgifter i miljörapporterna rapporteras även till ett europeiskt register som publicerar utsläppsdata, European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR). För publicering på denna webbplats hämtas uppgifter från SMP en gång per år.

European Pollutant Release and Transfer Register

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se