Cisterner

Utsläpp av olja, dieselbrännolja eller eldningsolja från läckande cisterner kan resultera i förödande konsekvenser för djur, mark och vatten. Du som cisternägare är ansvarig för att föreskrifterna följs och att hantering och förvaring sker på rätt sätt.

Anmälan vid installation av cistern

En skriftlig anmälan till Miljönämnden ska ske minst fyra veckor före en cistern installeras. En anmälan krävs vid installation av:

 • cistern som rymmer mer än 1 m3 utomhus, i mark
 • cistern som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 utomhus, ovan mark*
 • cistern och övrig hantering av mer än 0,25 m3 brandfarlig vätska inom skyddsområde för vattentäkt, avser både inomhus och utomhus (i mark och ovan mark)

*Det är Räddningstjänsten Syd som handlägger cisterner över 10 m3 utanför skyddsområde. Speciella regler gäller för dessa cisterner. Se Räddningstjänsten Syds hemsida.

Inom vattenskyddsområde

Vid inrättande av cisterner i vattenskyddsområde krävs sekundärt skydd vilket innebär att cisternen ska vara invallad eller dubbelmantlad. Invallningen ska rymma hela cisternens volym.

När nya vattenskyddsområden upprättas ställs inte krav på ett sekundärt skydd. Tillsynsmyndigheten kan dock i varje enskilt fall kräva sekundärt skydd. Om flera cisterner finns inom samma invallning ska denna rymma volymen av den största cisternen +10% av övrig lagrad volym.

Invallningen ska vara tät och hållbar mot den vätska som förvaras i den. Detta för att få ett extra skydd vid läckage och öka möjligheten till omhändertagande av eventuellt spill eller läckage.

En cistern inom ett vattenskyddsområde ska ha en informationsskylt märkt "vattenskyddsområde". Skylten ska vara placerad vid påfyllnadsröret. Informationsskylten måste vara synlig, vara väl konstruerad eller ha annan varaktig märkning.

Installationskontroll

I samband med installation av en cistern ska en installationskontroll utföras av en ackrediterad firma. Den som inte skickar en skriftlig anmälan till Miljönämnden vid installation av en nyinförskaffad cistern, inte utför en installationskontroll eller revisionskontroll kan komma att påföras en miljösanktionsavgift.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgifter har införts för vissa överträdelser av cisternföreskrifterna i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgift ska tas ut för:

 • en överträdelse av 4 kap. 1 § NFS 2003:24 genom att inte skriftligen informera
  tillsynsmyndigheten om installation av cistern. Detta gäller vid installation både
  inom och utom vattenskyddsområde. Avgiften är 1 000 kronor.
 • en överträdelse av 8 kap. 1 – 4 §§ genom att inte utföra installationskontroll
  eller revisionskontroll. Avgiften är 3 000 kronor.
 • en överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ genom att inte utföra återkommande
  kontroll inom angivna intervall. Avgiften är 2 000 kronor.

Besiktning av cistern

Bestämmelserna om besiktning gäller alla cisterner, vare sig de är nedgrävda, står i källare eller är uppställda utomhus. Besiktning av cisterner ska göras vart sjätte år om cisternen inte är korrosionsskyddad (K-cistern) alternativt är en skyddad S-cistern. För K-cisterner och skyddade S-cisterner ska besiktning göras vart tolfte år. Besiktning ska ske av ackrediterad firma. Den som inte utför återkommande kontroll inom angivna intervall kan komma att påföras en miljösanktionsavgift.

Vem får utföra besiktning?

En besiktning ska utföras av en ackrediterad firma. Alla företag är inte behöriga att utföra alla typer av kontroller. SWEDAC är Sveriges nationella ackrediteringsorgan som granskar och godkänner företag som provar, kalibrerar, certifierar och kontrollerar. För vidare information om vilka firmor som är ackrediterade se SWEDACs hemsida.

Cisterner som tas ur bruk

Kontakta Miljöförvaltningen för att anmäla att cisternen tas ur bruk. En cistern som inte är i bruk ska skrotas. Skrotningsintyg hittar du nederst på sidan.

Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är rekommenderat att låta en ackrediterad firma genomföra tömning, rengöring och övriga åtgärder.

Cisterner som tas ur bruk ska om möjligt avlägsnas för att kontrollera att marken under inte har blivit förorenad. Om det innebär svårigheter att avlägsna cisternen är det lämpligt att fylla cisternen med sand för att undvika sättningsskador som skulle kunna uppstå vid upptag av cisternen. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska avlägsnas för att undvika att påfyllning sker av misstag.

Vilka regler gäller?

Nuvarande regler finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Dessa föreskrifter tar bland annat upp vilka cisterner som reglerna gäller för, om de ska anmälas till tillsynsmyndigheten, hur cisterner ska kontrolleras och hur ofta cisterner ska kontrolleras.

Enligt 8 § i senaste ändring av föreskriften (NFS 2009:3) ska kontrollrapporten hållas tillgänglig av dem som använder anordningen till dess anordningen varaktigt tas ur bruk. Kravet på att en kopia på besiktningsprotokollet ska skickas till miljöförvaltningen har därmed upphört.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Relaterad information

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se