Cisterner

Utsläpp av olja, dieselbrännolja eller eldningsolja från läckande cisterner kan resultera i förödande konsekvenser för djur, mark och vatten. Du som cisternägare är ansvarig för att föreskrifterna följs och att hantering och förvaring sker på rätt sätt.

Reglerna omfattar alla cisterner, oavsett placering, som

  • är större än 1 kubikmeter och
  • innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100°C) eller spillolja

Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen.

Informera miljöförvaltningen

  1. Du ska informera miljöförvaltningen skriftligt senast fyra veckor innan du installerar en cistern, eller påbörjar hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja.
  2. Om du ska en ta en cistern ur bruk ska du först informera miljöförvaltningen.
  3. Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern måste du omedelbart informera miljöförvaltning.

Blankett: Information om installation om cistern

Placering och säkerhet

En cistern ovan jord ska placeras stadigt på ett tätt underlag och vara skyddad mot yttre påverkan. Den ska kunna kontrolleras runt om och ha överfyllnadsskydd.
Alla cisterner bör ha ett sekundärt skydd, det vill säga en invallning som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. Cisterner utomhus bör ha tak så att inte regnvatten samlas i invallningen.

Kontroll av cisterner

Kontroll av cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag vid installation, återkommande, samt efter reparationer eller andra ändringar. För vidare information om vilka firmor som är ackrediterade se SWEDACs hemsida.

SWEDAC

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller reglerna ovan vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Utöver det gäller även strängare regler kring hantering, sekundära skydd och märkning. Till exempel ska cisternen ovan mark ha sekundärt skydd i form av invallning. 

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras. Cisterner i marken som är svåråtkomliga och därför inte kan tas bort ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Påfyllningsrör och andra rörledningar ska tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Oljerester, kvicksilvermätare och eventuell förorenad jord ska hanteras som farligt avfall. Cisterner som tas ur bruk och eventuell förekomst av förorenad jord ska anmälas till miljöförvaltningen.

Blankett skrotningsintyg

 

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se