Miljöfarlig verksamhet

I Lunds kommun har miljönämnden tillsynen över all miljöfarlig verksamhet.

Cisterner

Egenkontroll miljöfarlig verksamhet

Farligt avfall från näringsverksamhet

Fordonsbranschen

Snöupplag

Utsläpp till mark och vatten

Köldmedier och kylaggregat

Tillstånd söks hos miljödomstolen eller länsstyrelsen avseende verksamhet av typ A respektive B. För verksamhet av typ C görs anmälan till kommunens miljönämnd.
Anläggningarnas klassning A, B eller C finns angivet i Förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Miljörapportering

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Svenska miljörapporteringsportalen, SMP

Blanketter

Du kan även ladda ner blanketter som rör miljöfarlig verksamhet.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan om avhjälpandeåtgärder

Anmälan om lagring av farligt avfall som en del av att samla in avfall - kod 90.60

Anmälan om lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in avfall - kod 90.40

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål - kod 90.141

Anmälan av spolning av kvicksilverförorenade avloppsrör

Årsrapport för vindkraftverk

Årsrapport för fordonsbranschen

Kontakt

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se