Så utförs livsmedelskontrollen

Miljöförvaltningens inspektörer kontrollerar företag som producerar, hanterar eller säljer livsmedel.

Vi kontrollerar bland annat

 • din lokal, inredning och utrustning
 • vilka typer av livsmedel som hanteras
 • hur du arbetar
 • dina rutiner för att hantera livsmedelssäkerhetsrisker i ditt företag

Kontrollbesöket

Under kontrollbesöket ges synpunkter och respons. Vi informerar om eventuella problem som har upptäckts och ger råd om hur dessa kan undvikas. Vi informerar om vilka åtgärder som enligt lagstiftningens krav behöver vidtas eller om det är god praxis. Företagets egen dokumentation med rutiner kontrolleras.

Vid kontrollen används en kontrollrapport som underlag. Rapporten bygger på lagstiftningens krav i ett antal lagstiftningsområden. Efter besöket skickas kontrollrapporten med resultatet till dig. Vid avvikelser kan det vara aktuellt med tidsplan för åtgärder. Vidtagna åtgärder följs upp med ett besök. För denna uppföljande kontroll debiteras timtaxa.

Resultatet av kontrollen

 • Verksamheten följer lagstiftningens krav inom de områden miljöförvaltningen kontrollerade
  Helhetsomdömet innebär att inga noterade avvikelser konstaterades vid kontrollen. Kopia på kontrollrapport skickas till verksamheten. Rapporten kan sparas i den egna dokumentationen.
 • Verksamheten följer inte lagstiftningens krav
  Helhetsomdömet innebär att verksamheten har avvikelser från lagstiftningens krav. Extra offentlig kontroll kan vara aktuellt för att följa upp de åtgärder företaget vidtagit.

Uppföljning av avvikelse

Miljöförvaltningen gör alltid uppföljande kontroll av avvikelser för att se till att livsmedelslagstiftningen följs. Lagstiftningens mål kan uppfyllas på olika sätt. Därför kan det finnas olika sätt att åtgärda avvikelser. Vid en uppföljande kontroll ska företagaren visa att lagstiftningens mål är uppfyllt. När myndigheten gör en extra kontroll utöver ordinarie för att följa upp avvikelsen måste företagaren betala en avgift. Om myndigheten kommer fram till att lagstiftningen inte följs kan myndigheten fatta beslut om till exempel föreläggande eller förbud. All extra kontroll debiteras med av kommunen fastställd timtaxa (Förordning 2006:1166, §11).

Allvarliga avvikelser

 • Uppföljande (extra offentlig) kontroll
  Vid extra offentlig kontroll och befogade klagomål debiteras timtaxa för närvarande 1100 kr (§ 11, SFS 2006:1166). Vid obefogat klagomål debiteras ingen avgift (§ 12, SFS 2006:1166).
 • Föreläggande/förbud enligt art. 54. (EG) 882/2004
  Allvarliga avvikelser kan leda till sanktioner enligt EG förordning Art. 54, 882/2004. Vid föreläggande/förbud delges ett överklagningsbart beslut om åtgärder till verksamheten.

Synpunkter och frågor

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten inom två veckor, genom att antingen mejla eller skriva till oss. Det är viktigt att kontrollrapportens diarienummer finns med.