Miljögifter och andra särskilda farliga ämnen

Idag hittas skadliga ämnen miltals ifrån där de först användes. Till exempel hittas miljögifterna PCB och PFOS, samt bekämpningsmedel i isbjörnar i Arktis. Flera olika studier har också visat att vi har kemikalier och miljögifter i våra kroppar.

Institutet för miljömedicins vid Karolinska institutet har sammanställt information om några olika ämnen som kan påverka vår hälsa och miljön negativt.

Även i Kemikalieinspektionens verktyg Prioriteringsguiden, PRIO, finns information och många exempel på ämnen och ämnesgrupper som kan påverka vår hälsa och miljön negativt.

Miljögifter

Egenskaper som ofta utmärker miljögifter är att ämnena bryts ner väldigt långsamt eller inte alls, de ansamlas i våra kroppar och/eller andra levande organismer och det har giftiga egenskaper. Ämnena kallas ofta för PBT-ämnen, som står för Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska. Mer information om vad som utmärker ett PBT-ämnen finns i Kemikalieinspektionens verktyg Prioriteringsguiden, PRIO. Läs mer på deras hemsida.

Här är exempel på några PBT-ämnen.

  • PCB (Polyklorerade bifenyler)
  • PFOS (Perfluoroktansulfonat)
  • Vissa bromerade flamskyddsmedel, exempelvis pentaBDE, oktaBDE och HBCDD
  • Kvicksilver, bly och kadmium

Det är viktigt att användningen av ämnen med denna typen av egenskaper upphör. Kemikalier kan vara farliga även på andra sätt, eller ha någon av de egenskaper som ett miljögift har och bör av den anledningen också bytas ut. Exempel på sådana egenskaper är att de är hormonstörande, cancerframkallande, mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.

Särskilt farliga ämnen och riskminskningsämnen

Inom miljömålet Giftfri miljö, har riksdagen bland annat beslutat att kemiska ämnen med vissa allvarliga egenskaper inte bör användas i samhället, så kallade särskilt farliga ämnen eller utfasningsämnen. En sammanfattning av egenskaper hos de ämnen som bedöms vara så allvarliga att ämnet, eller kemiska produkter som innehåller ämnet, inte bör användas hittar du i Prioriteringsguiden, PRIO, på Kemikalieinspektionens hemsida.

Även andra kemiska ämnen kan ha så farliga egenskaper att man bör se över sin användning och om möjligt byta ut kemikalien, så kallade riskminskningsämnen. Om man i sin verksamhet använder riskminskningsämnen, eller kemiska produkter som innehåller ämnen med dessa egenskaper, ska man alltid se över sin användning och bedöma om den kan innebära risker. Om användningen innebär risker behöver kemikalien bytas ut. Mer information om riskminskningsämnen hittar du i PRIO-verktyget på Kemikalieinspektionens hemsida.

Målet är att ha en kontinuerlig riskminskning så att alla kemikalier som på något sätt är farliga för vår hälsa eller miljön byts ut då det är möjligt.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se