Miljögifter och andra särskilda farliga ämnen

Idag hittas skadliga ämnen miltals ifrån där de först användes. Till exempel hittas miljögifterna PCB och PFOS samt bekämpningsmedel i isbjörnar i Arktis.

Miljögifter

Egenskaper som ofta utmärker miljögifter är att ämnena bryts ner väldigt långsamt eller inte alls. De kan ansamlas i våra kroppar eller andra levande organismer och har giftiga egenskaper. Ämnena kallas ofta för PBT-ämnen; Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska. Mer information om vad som utmärker ett PBT-ämnen finns i Kemikalieinspektionens verktyg Prioriteringsguiden, PRIO.

PRIO

Här är exempel på några PBT-ämnen.

  • PCB (Polyklorerade bifenyler)
  • PFOS (Perfluoroktansulfonat)
  • Vissa bromerade flamskyddsmedel, exempelvis pentaBDE, oktaBDE och HBCDD
  • Kvicksilver, bly och kadmium

Det är viktigt att användningen av ämnen med denna typ av egenskaper upphör. Kemikalier kan även vara farliga på andra sätt genom att de är hormonstörande och cancerframkallande.

Särskilt farliga ämnen och riskminskningsämnen

Riksdagen harbeslutat attkemiska ämnen med vissa allvarliga egenskaper inte bör användas i samhället. Dessa ämnen kallas särskilt farliga ämnen eller utfasningsämnen. En sammanfattning av egenskaper hos dessa ämnen hittar du i Prioriteringsguiden, PRIO.

Även andra kemiska ämnen kan ha så farliga egenskaper att man bör se över sin användning och om möjligt byta ut kemikalien. Dessa kallas förriskminskningsämnen. Om man i sin verksamhet använder riskminskningsämnen eller kemiska produkter som innehåller ämnen med dessa egenskaper, bör man se över sin användning och bedöma om den kan innebära risker. Om användningen innebär risker behöver kemikalien bytas ut. Mer information om riskminskningsämnen hittar du i PRIO-verktyget.

Målet är att ha en kontinuerlig riskminskning så att alla kemikalier som på något sätt är farliga för vår hälsa eller miljön byts ut då det är möjligt.

Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet har sammanställt information om några olika ämnen som kan påverka vår hälsa och miljön negativt. Även i Kemikalieinspektionens verktyg Prioriteringsguiden, PRIO, finns information och många exempel på ämnen och ämnesgrupper som kan påverka vår hälsa och miljön negativt.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se