Egenkontroll

Den som driver en verksamhet eller som gör något som påverkar miljön ska själva kontrollera och visa att de följer miljöbalken. Det kallas för egenkontroll.

Egenkontrollen är ett effektivt sätt för verksamhetsutövaren att skapa ordning och reda och att leva efter lagen. Den innebär ett systematiskt sätt att arbeta med olika försiktighetsmått som tekniska åtgärder, beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar, rutiner för verksamheten och riskhantering.

Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment:

  • att planera
  • att genomföra
  • att följa upp
  • att förbättra egenkontrollen kontinuerligt

Läs mer om egenkontrollen på Naturvårdsverkets hemsida.

Egenkontroll

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig omfattas den också av

  • Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE)
  • Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2000:15)

Dokumentation

Dokumentationen i samband med egenkontroll beskrivs i 4-7 §§ FVE. Där ställs bland annat krav på att företaget ska göra en riskvärdering av verksamheten och upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön.

Kemikalieförteckning

Företag som hanterar kemikalier ska även göra en kemikalieförteckning. Information om kemikalieförteckning finns att läsa på länsstyrelsen i Jönköpings läns hemsida.

Kemikalieförteckning

Du kan även läsa mer på Kemikalieinspektionens hemsida om hur man kan jobba med kemikaliefrågor i sin verksamheter. Se länk nedan.

Slutligen ställer Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll krav på att företaget ska ha rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön. Se länk nedan.

Miljörapportering

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).
Läs även mer om miljörapportering på Naturvårdsverkets hemsida.

SMP

Hälsoskyddsverksamheter

Då även hälsoskyddsverksamheter såsom till exempel frisörer, bad, skolor, tatuering faller in under miljöbalkens bestämmelser ska även dessa typer av verksamheter utföra egenkontroll. Läs mer om egenkontrollen på Socialstyrelsens hemsida.

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till egenkontrollprogram för skolor, förskolor och fritidshem som du kan läsa mer om under rubriken Förskola, skola och fritidshem.

Egenkontrollprogram för skolor m m

Mindre verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön måste bedriva egenkontroll. Detta gäller även om din verksamhet inte är tillstånds eller anmälningspliktig. En verksamhet med mindre påverkan behöver dock inte ha en så omfattande egenkontroll.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se