Spridning av gödsel

Läs mer om regler för spridning av gödsel här nedan.

Spridningstidpunkter - viktiga datum för Skåne län

  • Från och med den 1 november till och med den 28 februari är det förbjudet att sprida gödsel
  • Från och med den 1 augusti till och med den 31 oktober får stallgödsel och andra organiska gödselmedel bara spridas i växande gröda eller före sådd av höstoljeväxter. På lerjordar (mer än 15 procent lerhalt) får även gödsel spridas inför sådd av höstsäd. Spridning i fånggröda är inte tillåten.
  • Från och med den 1 oktober till och med den 31 oktober får fastgödsel ändå spridas, både i växande gröda som inte är fånggröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock inte spridas på obevuxen mark från och med den 1 oktober till och med den 31 oktober.

Mer information om spridningstidpunkter finns att läsa i länken nedan.

Förbud att sprida gödsel på frusen, snötäckt och vattenmättad mark

  • Du får inte sprida gödselmedel på vattenmättad eller översvämmad mark.
  • Du får inte heller sprida gödselmedel på mark som täcks av snö eller mark som är frusen. Marken skall vara upptinad till minst 15 cm. På lerjordar med minst 15 % ler och där marken är så plan att ingen risk för yterosion föreligger, är det dock tillräckligt att marken är så tinad att gödselmedlet kan nedmyllas. Tillfällig nattfrost i ytan kan dock utnyttjas under förutsättning att denna tinar upp under dagen.

Krav på nedbrukning

När du sprider stallgödsel på obevuxen mark, ska gödseln brukas ner inom fyra timmar. Genom att bruka ner gödseln snabbt minskar du förlusterna av kväve, genom att mindre mängd ammoniak går upp i luften.

Krav på spridningsteknik vid spridning av flytgödsel

När du sprider flytgödsel i växande gröda, ska du använda någon av följande metoder:

  • Bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att gödseln direkt placeras på marken under växttäcket
  • Myllningsaggregat eller annan liknande teknik som innebär att gödseln placeras direkt i marken
  • Teknik som innebär att en del gödsel späds ut med minst en halv del vatten före spridningen
  • Teknik som innebär att spridningen följs av bevattning med minst 10 mm vatten. Bevattning ska påbörjas senast inom fyra timmar och vara avslutad inom tolv timmar efter det att spridningen inleddes. Om det regnar får regnmängden räknas från kravet på minst 10 mm vatten.

Skyddsavstånd vid gödselspridning intill sjöar och vattendrag

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska lämna ett skyddsavstånd till vattnet vid spridning av gödselmedel på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö. Skyddsavståndet ska vara minst 2 meter och räknas från jordbruksmarkens kant och in på fältet.

Förbud vid gödselspridning på lutande mark intill sjöar och vattendrag

Lantbrukare får inte sprida gödselmedel på jordbruksmark som gränsar till sjö eller vattendrag och som lutar mer än 10 % ner mot vattnet. Detta gäller alla typer av gödselmedel.

Beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehovet

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden, till vilket Skåne tillhör, ska göra en beräkning av kvävebehovet för den förväntade skörden av respektive gröda. Vid beräkningen av kvävebehovet ska hänsyn tas till stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel till årets gröda. Gödslingen ska sedan ske med utgångspunkt från beräkningen.

Beräkningen ska dokumenteras. De allmänna råden har kompletterats med schablonvärden för långtidseffekt och för fruktseffekt av olika grödor som kan användas som utgångspunkt för beräkningen.

Högst 170 kg kväve per hektar och år

Inom känsliga områden får stallgödsel inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år. Kväve som förloras i samband med spridning får inte räknas bort från gödselns ursprungliga kväveinnehåll. Den mängd kväve som förloras i stall och vid lagring får dock räknas bort från gödselns ursprungliga kväveinnehåll. I de allmänna råden finns schablonvärden för stall- och lagringsförluster samt andelen totalkväve som kan användas vid beräkningar.

Högst 60 kg lättillgängligt kväve inför höstsådd

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden får tillföra högst 60 kg lättillgängligt kväve inför höstsådd av oljeväxter för den höstsådda grödans behov under hösten. Motsvarande siffra inför höstsådd av övriga grödor är 40 kg. Som lättillgängligt kväve räknas kväve i form av nitrat, ammonium eller urea. I bestämmelsen ligger att man inför gödslingen ska göra en avvägning av vilken gödslingsgiva grödan har behov av under hösten. Innehåll av mängden lättillgängligt kväve i stallgödseln kan uppskattas utifrån schablonvärden som finns i de allmänna råden.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se