Gödsellagring

Lagringsutrymmen för gödsel ska vara utformade så att avrinning och läckage inte ske till omgivningen. Vilken typ av lagringsutrymme, som är lämplig beror på antalet djur och typ av gödselhanteringssystem.

Förvaringens utformning och storlek

Beroende av antalet djur och typ av djur ska gödseln kunna förvaras under minst 6-10 månader, se tabell. Saknas lagringskapacitet kan avtal i vissa fall tecknas med någon som inte utnyttjar sin gödselvårdsanläggning i din närhet.

Antal djurenheter (de) Nöt, hästar, får och getter Annan djurhållning
Fler än 100 de 8 månader 10 månader
Fler än 10 upp till 100 de 8 månader 10 månader
Fler än 2 upp till 10 6 månader 6 månader

Svämtäcke för minskad ammoniakförlust

Flytgödsel- och urinbehållare ska ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Påfyllning av behållarna ska ske under täckning så att svämtäcket inte skadas.

Beräkna och dokumentera lagringsvolymen

Lantbrukare i Skåne och andra nitratkänsligt områden ska beräkna lagringsvolymen för den gödsel som produceras på företaget. I beräkningen ska utsöndrad mängd av träck och urin, strömedel, vattentillskott och omsättningsförluster ingå.

Beräkningen ska dokumenteras och sparas så länge beräkningen gäller för företaget. Alternativt kan jordbruksverkets schablonvärden för producerad mängd gödsel för olika djurslag användas se bilaga 7 i jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Stukalagring och kompostering

Lagring och kompostering av gödsel bör i första hand utföras i utrymme som uppfyller kraven på tät lagring. Tillfällig lagring i fält kan accepteras under förutsättning att gällande allmänna råd följs och att lagringstiden hållas så kort som möjligt. Det är den som lägger ut gödsel som ansvarar för att eventuell stukalagring sker på acceptabelt sätt.

Tänk på att stukalagringen inte räknas in i eller ersätter kraven på tät lagringsplats. Allmänna råd för tillfällig lagring i fält och kompostering hittas i jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se