Stora besättningar - miljöfarlig verksamhet

Anmälningsplikt

Att bedriva en djurhållning överstigande 100 djurenheter är enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) en miljöfarlig verksamhet och är således anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Anmälan ska göras till miljöförvaltningen i Lund minst sex veckor innan verksamheten startar. Ändringar i verksamheten som är av betydelse för miljön ska också anmälas i god tid innan de genomförs. När anmälan kommit till miljöförvaltningen skickas ett exemplar till Länsstyrelsen i Skåne län för eventuellt yttrande. Fastighetsägare till närliggande fastigheter kan också ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Ofta sker även en inspektion på plats med anledning av anmälan.

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett får du ett skriftligt beslut. Miljöförvaltningen kan om det behövs förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått. Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts är miljöförvaltningen skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare.

Tillståndsplikt

För att ha över 400 djurenheter nötdjur, hästar eller minkar krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Tillstånd av Länsstyrelsen krävs även om man har plats för över 40 000 fjäderfän, 2 000 slaktsvin eller 750 suggor. Mer information finns i Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Miljörapportering via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Redovisningen ska omfatta kalenderår och lämnas in senast den 31 mars året efter. Utebliven eller försenad miljörapport kan medföra miljösanktionsavgift.

Uppgifter från miljörapportens emissionsdeklaration används som underlag för dels ett nationellt och dels ett europeiskt utsläppsregister.

Rapporteringen ska ske elektroniskt via SMP. Registrera och logga in på Naturvårdsverkets hemsida. Ni ska uppge ert anläggningsnummer. Frågorna i rapporten är tyvärr inte anpassade till lantbruk så det är viktigt att ni försöker fundera ut hur ni kan utveckla svaren. Svara så utförligt ni kan!

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se