Djurhållning

Miljöförvaltningen har ansvaret för miljötillsynen på djurgårdar och Länsstyrelsen i Skåne har ansvaret för djurskyddstillsynen.

Misstänker du att djur far illa? Kontakta Länsstyrelsen

Misstänker du att djur far illa eller har andra frågor kring djurskyddslagstiftningen ska du kontakta Länsstyrelsen.

E-post: tillsynslagen.skane@lansstyrelsen.se

Telefon: 010 - 224 13 50

Vid akuta ärende utanför kontorstid kontaktar du polisen på telefon 114 14.

Stora besättningar - miljöfarlig verksamhet

Idag finns det allt färre lantbruk med djur samtidigt som de djurgårdar som finns kvar har blivit större. Många mindre lantbruk har istället blivit hästgårdar. Stora djurhållande gårdar kan kräva anmälan till miljönämnden eller tillstånd från länsstyrelsen.

Anmälningsplikt

Att bedriva en djurhållning överstigande 100 djurenheter är enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) en miljöfarlig verksamhet och är således anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Anmälan ska göras till miljöförvaltningen i Lund minst sex veckor innan verksamheten startar. Ändringar i verksamheten som är av betydelse för miljön ska också anmälas i god tid innan de genomförs. När anmälan kommit till miljöförvaltningen skickas ett exemplar till Länsstyrelsen i Skåne län för eventuellt yttrande. Fastighetsägare till närliggande fastigheter kan också ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Ofta sker även en inspektion på plats med anledning av anmälan.

Anmälan av ny miljöfarlig verksamhet

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett får du ett skriftligt beslut. Miljöförvaltningen kan om det behövs förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått. Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts är miljöförvaltningen skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare.

Tillståndsplikt kan krävas

För att ha över 400 djurenheter nötdjur, hästar eller minkar krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Tillstånd av Länsstyrelsen krävs även om man har plats för över 40 000 fjäderfän, 2 000 slaktsvin eller 750 suggor. 

Miljörapportering via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Redovisningen ska omfatta kalenderår och lämnas in senast den 31 mars året efter. Utebliven eller försenad miljörapport kan medföra miljösanktionsavgift.

Uppgifter från miljörapportens emissionsdeklaration används som underlag för dels ett nationellt och dels ett europeiskt utsläppsregister.

Rapporteringen ska ske elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen. Registrera och logga in på Naturvårdsverkets hemsida. Ni ska uppge ert anläggningsnummer. Frågorna i rapporten är tyvärr inte anpassade till lantbruk så det är viktigt att ni försöker fundera ut hur ni kan utveckla svaren. Svara så utförligt ni kan!

Svenska miljörapporteringsportalen

Naturvårdsverket - Vägledning om miljörapportering

Så här tar du hand om döda djur

Häst

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer.

De krav som gäller vid nedgrävning av häst i Lunds kommun finns att läsa i "Anvisningar i samband med nedgrävning av häst".

Anvisningar i samband med nedgrävning av häst

Kor, grisar med mera

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter och så vidare räknas till produktionsdjur och får inte grävas ner utan ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning.

Mer information finns på Jordbruksverket hemsida

Relaterad information