Djurhållning och lantbruk

Lantbruk och djurhållande gårdar hanterar ofta produkter och processer som kan påverka miljön negativt. För att minimera riskerna för negativ miljöpåverkan finns det specifika regler som miljöförvaltningen kontrollerar genom regelbundna inspektioner på lantbruk och hästgårdar.

Exempel på områden som miljöförvaltningen har tillsyn över är gödselhantering, hantering av kemiska produkter t.ex. bekämpningsmedel, cisterner och avfall - både farligt avfall och övrigt avfall.

Bekämpningsmedel inom lantbruk

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad. Hanteringen ska ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenförorening och miljön i övrigt. Det är den som sprider bekämpningsmedel som är ansvarig för att gällande regler följs.

Bekämpningsmedel inom lantbruk

Djurhållning

Miljöförvaltningen har ansvaret för miljötillsynen på djurgårdar och Länsstyrelsen i Skåne har ansvaret för djurskyddstillsynen.

Djurhållning

Egenkontroll djurhållning och lantbruk

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll. Detta gäller exempelvis om man har djur, brukar mark eller innehar en oljecistern.

Egenkontroll djurhållning och lantbruk

Gödselhantering

Hur man hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Därför finns det bestämmelser kring spridning och lagring av gödsel.

Gödselhantering

Köldmedier inom lantbruk

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

Har du till exempelen grönsakskyl eller kylanläggning för mjölk kan du beröras av regelverket kring köldmedier.

Köldmedier och kylaggregat

Rötslam på återmark

Slamspridning är miljöfarlig verksamhet men är inte tillstånds eller anmälningspliktig. Verksamheten omfattas av reglerna i slamföreskriften SNFS 2004:2. Eftersom slammet även räknas som ett organiskt gödselmedel gäller även föreskriften (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Rötslam på åkermark

Tillsyn för miljöfrågor i lantbruk, hästgårdar

Tillsynen behövs för att säkerställa att gällande regelverk i miljöbalken och föreskrifter som tagits fram med stöd av balken följs och bedrivs genom både regelbundna tillsynsbesök, handläggning av klagomål samt inkomna anmälningar och ansökningar.

Tillsyn för miljöfrågor i lantbruk, hästgårdar

Taxa för tillsyn

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny taxa för tillsyn från och med den 1 januari 2019.

Taxan är baserad på Sveriges kommuner och landstings (SKL) underlag för taxa inom miljöbalkens område. På deras hemsida finns mer information om avgiften.

SKL - taxa inom miljöbalkens område

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se