Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Just nu får vi in många lovansökningar och anmälan. Samtidigt är vi underbannande vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Du når bygglovsavdelningen via telefon klockan 10-12 varje vardag. Möjligheten att träffa bygglovshandläggarna under drop in-tider är inställd tills vidare.

Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Skyltar och vepor

Du som vill måla på fasaden eller sätta upp en skylt behöver oftast söka bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat området. Däremot är inte till exempel skyltar i fönster, utfällningsbara markiser och flaggor bygglovspliktiga. Om du vill flytta eller ändra färg och form på en redan uppsatt skylt måste du oftast också söka bygglov.

Bygglovsplikten gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamheter. För gatupratare krävs inte bygglov, men däremot tillstånd från polismyndigheten och tekniska förvaltningen.

Det finns kategorier av skyltar som är bygglovsfria så länge platsen du tänker sätta upp skylten på inte är utpekad som värdefull ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

 • Skylt som är högst en kvadratmeter eller orienteringstavla som är högst två kvadratmeter stor
 • Skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • Skyltar inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

Huvudprinciper vid skyltning

All skyltformgivning måste göras med omdöme och omsorg. Skyltar ska underordnas byggnader och gatumiljö så att de inte dominerar stadsbilden. Det är viktigt att skyltars material och konstruktion tål väder och vind. Skyltar ska kunna åldras vackert.

Som vägledning för dig som tänker söka bygglov för att sätta upp en skylt har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett skyltprogram. 

Kommunens skyltprogram

Bygglovsguide för att sätta upp skylt eller ljusanordning

Ansökan om skyltlov

Utöver din ansökan ska du skicka in:

 • Situationsplan – Visa skyltens läge på fastigheten.
  Ladda ner kartunderlag till din situationsplan
 • Ritningar – Ritning på skylten med mått, material och kulör.
 • Fasadritning som visar hur skylten ser ut på byggnaden. Redovisa även avståndet mellan skyltens underkant och marken.
 • Övriga handlingar – Till exempel foto av skylten eller ett fotomontage som visar skylten i sin miljö.
 • Kontrollplan.
  Mer information om kontrollplan

Kontakt

Handläggare för skyltlov

Tim Jensen
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon:046-359 75 00
E-post:tim.jensen@lund.se

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se