Inventering och sanering av PCB i byggnader

Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956–1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

Vad är PCB?

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB är farligt för miljön och för människors hälsa. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor.
PCB har använts i en rad olika produkter, exempelvis transformatorer, kondensatorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor. I mitten av 1960-talet fann man att PCB spridits till naturen och på 1970-talet förbjöds ämnet.

Inventering och sanering av PCB i byggnader

Inventeringsarbetet kan beställas av en konsult med kompetens att inventera PCB. Efter att en fastighet har inventerats ska resultatet rapporteras till miljöförvaltningen.

Fog- och golvmassor

Inventeringen av fog- och golvmassor ska omfatta byggnader som är uppförda eller renoverade mellan åren 1956 och 1973.
Inventeringen har till uppgift att samla in uppgifter som behövs för att göra en bedömning av var och hur mycket PCB som finns i en byggnad. Genom att ta prover och sända dem på analys kan en bedömning göras av vilka byggnadsdelar som måste saneras och vilka som kan friklassas. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB ska anlitas.

Andra byggvaror

Övriga byggvaror, t ex isolerrutor och kondensatorer, som innehåller eller kan misstänkas innehålla PCB ska dokumenteras. Produkterna ska märkas upp för att kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte, underhåll och rivning. De ska då tas omhand som farligt avfall.

Sanering av PCB

  • Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 mg/kg ska avlägsnas snarast.
  • Fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 mg/kg) skaavlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Saneringen ska anmälas skriftligt till miljöförvaltningen minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Om saneringen avser fogmassor ska även metod för sanering anges i anmälan.

Miljönämnden har möjligheten att, om det finns särskilda skäl, medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt. Särskilda skäl kan exempelvis vara att massan sitter mycket svåråtkomligt eller att sanering försvårar en samhällsviktig verksamhet på ett betydande sätt.

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-saneringar och som vid saneringar arbetar enligt Svenska Fogbranschens Riksförbunds (SFRs) metod eller annan likvärdig metod.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Var finns PCB?

PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktion på 1960-talet. Ämnena finns fortfarande kvar i vissa byggmaterial och produkter. PCB avges från fogmassor i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön. PCB kommer också ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av produkter med PCB.

Fogmassor
Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister.

Golv
PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv som har lagts in i storkök och industrilokaler under åren 1956-1973.

Isolerrutor
Vissa typer av isolerrutor från tiden 1956-1980 är förseglade med PCB-haltig massa. Dessa rutor användes framförallt i offentliga byggnader, kontorshus m m och inte i någon större utsträckning i bostadshus.

Kondensatorer
Kondensatorer med PCB kan förekomma i lysrörsarmaturer installerade före 1980. Små kondensatorer i enfasmotorer installerade fram till 1980 kan innehålla PCB-oljor och finns bland annat i fläktar till oljebrännare, i cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar.

Blanketter

Följande blanketter finns att ladda ner nedan:

  • Underrättelse om PCB-inventering
  • Anmälan om PCB-sanering
  • Inventeringsprotokoll för: fogmassor, isolerrutor, kondensatorer, golvmassor
  • Rapport om genomförd PCB-sanering
  • Ansökan om dispens på kvarlämnade fogar med PCB och/eller golvmassor med PCB

OBS! Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det fler byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad och för varje byggnad anges de lokala koordinaterna. Om uppgift om koordinator saknas, bifogas istället situationsplan på fastigheten.

Blanketterna skickas till:

Miljöförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se