Inventering och sanering av PCB i fastigheter

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla PCB. Du som fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

Vad ska du som fastighetsägare göra?

Om du äger en fastighet som är uppförd eller renoverad under åren 1956-1973 ska du göra följande:

  • Inventera fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer och redovisa resultatet till miljöförvaltningen.
  • Inventeringsarbetet utförs av en person med kompetens att inventera PCB.
  • Sanera fastigheten om det finns höga halter PCB. Obs! Saneringen ska anmälas till miljöförvaltningen senast tre veckor innan den startar.
  • Rapportera till miljöförvaltningen när saneringen är klar.

Det ställs olika krav på när saneringen ska vara klar beroende på hur höga halter av PCB som finns i fastigheten, när fastigheten är byggd och om det är invändiga eller utvändiga PCB-fogar.

Fog- och golvmassor

Inventeringen har till uppgift att samla in uppgifter som behövs för att göra en bedömning av var och hur mycket PCB som finns i en byggnad. Genom att ta prover och sända dem på analys kan en bedömning göras av vilka byggnadsdelar som måste saneras och vilka som kan friklassas. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB ska anlitas.

Andra byggvaror

Övriga byggvaror, t ex isolerrutor och kondensatorer, som innehåller eller kan misstänkas innehålla PCB ska dokumenteras. Produkterna ska märkas upp för att kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte, underhåll och rivning. De ska då tas omhand som farligt avfall.

Sanering av PCB

  • Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 mg/kg ska avlägsnas snarast.
  • Fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 mg/kg) ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Saneringen ska anmälas skriftligt till miljöförvaltningen minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Om saneringen avser fogmassor ska även metod för sanering anges i anmälan.

Blanketter

Underrättelse om PCB-inventering

Anmälan om PCB-sanering

Inventeringsprotokoll för fogmassor

Inventeringsprotokoll för isolerrutor

Inventeringsprotokoll för kondensatorer

Inventeringsprotokoll för golvmassor

Rapport om genomförd PCB-sanering

Ansökan om dispens på kvarlämnade fogar med PCB och/eller golvmassor med PCB

Uppgifterna redovisar du per byggnad. Finns det fler byggnader på samma fastighet använder du en blankett per byggnad och för varje byggnad anger du de lokala koordinaterna. Om uppgift om koordinator saknas, bifoga istället situationsplan på fastigheten.

Blanketterna skickas till: Miljöförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund

 

Dispens

Det finns möjlighet att söka dispens för att sanera sin fastighet vid en senare tidpunkt, om:

  • en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
  • massan sitter mycket svåråtkomligt,
  • det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt
  • andra särskilda skäl.

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-saneringar och som vid saneringar arbetar enligt Svenska Fogbranschens Riksförbunds (SFRs) metod eller annan likvärdig metod.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Var finns PCB?

Fogmassor
Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister.

Golv
PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv som har lagts in i storkök och industrilokaler under åren 1956-1973.

Isolerrutor
Vissa typer av isolerrutor från tiden 1956-1980 är förseglade med PCB-haltig massa. Dessa rutor användes framförallt i offentliga byggnader, kontorshus m m och inte i någon större utsträckning i bostadshus.

Kondensatorer
Kondensatorer med PCB kan förekomma i lysrörsarmaturer installerade före 1980. Små kondensatorer i enfasmotorer installerade fram till 1980 kan innehålla PCB-oljor och finns bland annat i fläktar till oljebrännare, i cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar.

Vad är PCB?

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB är farligt för miljön och för människors hälsa. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor.
PCB har använts i en rad olika produkter, exempelvis transformatorer, kondensatorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor. I mitten av 1960-talet fann man att PCB spridits till naturen och på 1970-talet förbjöds ämnet.