Bad, pool och andra badvattenanläggningar

Denna information vänder sig till dig som driver verksamheten ansvarar för badvattenkvalitén och tar badvattenprover.

Bassängbad

I Lunds kommun finns flera bassängbad för allmänheten. Det kan vara kultur- och fritidsförvaltningen eller en privat aktör som driver verksamheten. Den som driver verksamheten ansvarar för badvattenkvalitén och tar ut badvattenprover.

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och ser till att badvattenkontroller utförs regelbundet. Vi har tillsyn över olika typer av badvattenanläggningar såsom simbassänger, vattenrutschbanor, bubbelpooler, dammar, floating, trätunnor, spa-bad med mera i olika former och storlekar. Det kan vara inomhus- eller utomhusanläggningar.

Anmälningsplikt

Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor ska anmälas till miljöförvaltningen.

Anmälan om badanläggning

En verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Badanläggningar för privat bruk behöver inte anmälas. Kontakta miljöförvaltningen vid tveksamheter över om ett bassängbad omfattas av anmälningsplikten eller inte.

Egenkontroll

Du som driver en badverksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder. Läs mer i vår broschyr om egenkontroll nedan.

Strandbad

I Lunds kommun finns inga iordningställda badplatser vid sjöar och vattendrag. Vid de fyra platser i kommunen där många människor badar spontant, tar miljöförvaltningen ändå ut badvattenprov en gång per månad i juni, juli och augusti.
På Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen, kan man se resultaten från badvattenproverna i Lunds kommun.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post:miljoforvaltningen@lund.se