Bad, pool och andra badvattenanläggningar

Du som driver ett bassängbad behöver sköta om och kontrollera din anläggning. Miljöförvaltningen har tillsyn och nya bassängbad behöver alltid anmälas till miljöförvaltningen.

Anmälan

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många är en anmälningspliktig verksamhet och det är miljöförvaltningen som har tillsynsansvaret över bassängbaden. Det här innebär att du som verksamhetsutövare måste skicka in en anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar. 

Anmälan om badanläggning

Tillsyn

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och ser till att badvattenkontroller utförs regelbundet. Vi har tillsyn över olika typer av badvattenanläggningar såsom simbassänger, vattenrutschbanor, bubbelpooler, dammar, floating, trätunnor, spa-bad med mera i olika former och storlekar. Det kan vara inomhus- eller utomhusanläggningar.

Badanläggningar för privat bruk behöver inte anmälas. Kontakta miljöförvaltningen vid tveksamheter över om ett bassängbad omfattas av anmälningsplikten eller inte.

Egenkontroll

Du som driver en badverksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder. 

Egenkontoll

Strandbad

I Lunds kommun finns inga iordningställda badplatser vid sjöar och vattendrag. Vid de fyra platser i kommunen där många människor badar spontant, tar miljöförvaltningen ändå ut badvattenprov en gång per månad i juni, juli och augusti.
På Havs- och vattenmyndighetens webbplats, Badplatsen, kan man se resultaten från badvattenproverna i Lunds kommun.

Badplatsen – Havs- och vattenmyndigheten

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post:miljoforvaltningen@lund.se

Relaterad information