Lagar och regler för avfallshantering

Regler om avfallshantering finns framför allt i miljöbalken, avfallsförordningen och i föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun. Som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Miljöbalken

Regler om avfallshantering hittar du främst i miljöbalkens 15 kapitel.

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen (2011:927) finns i svensk författningssamling och handlar om hur du ska ta hand om ditt avfall. Förordningen anger allt slags avfall som definieras som farligt avfall, och vilka egenskaper det är som gör att avfall ska klassas som just farligt. Du kan också få information om vad som gäller vid transport av avfall, och hitta de olika avfallskoderna som allt avfall klassas med. Avfallskoderna finns i avfallsförordningens bilaga 2.

Kommunens avfallsplan och lokala föreskrifter

Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan. I Lund finns:

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun.