Riskklassning och avgifter

Den livsmedelshygieniska risken är avgörande för hur stor avgiften blir.

Livsmedelsbranschen delas in i olika riskklasser som innebär att verksamheter med låg risk betalar en lägre avgift och verksamheter med högre risk betalar en väsentligt högre avgift.

Livsmedelsverket har tagit fram ett system för risk- och erfarenhetsklassificering som innebär att verksamheten klassas efter typ av livsmedelshantering samt dess omfattning.

Med hjälp av detta systemet får miljöförvaltningen fram antalet timmar som bör läggas på varje verksamhet under ett år (=kontrolltimmar). Antalet kontrolltimmar bestämmer även storleken på den årliga kontrollavgiften baserat på kommunens timavgift för livsmedelskontroll. I Lund är timavgiften 1100 kr (beslutad av kommunfullmäktige).

Läs mer om hur vi räknar vi ut din kontrollavgift här: 
Riskklassning av livsmedelsverksamheter

En kostnad motsvarande den årliga kontrollavgiften tas ut vid registrering och godkännandeprövning. En administrativ avgift motsvarande en timmes timtaxa för registrering tillkommer (SFS 2006:1166, §§ 9, 13).

När en verksamhet inte uppfyller av lagstiftningens krav innebär det att miljöförvaltningen gör uppföljande kontroller. Vid extra kontroll debiteras timtaxa (§ 11, SFS 2006:1166). Vid obefogat klagomål debiteras ingen avgift (§ 12, SFS 2006:1166).