Mark, exploatering och lokaler

Vill du som företagare köpa mark i Lunds kommun? Vill du hyra, bygga nytt, riva eller förändra dina lokaler? Här finns relevant information för dig.

Bygga nytt, riva eller förändra en fastighet

Planerar du att bygga, riva eller förändra en fastighet behöver du i de flesta fall söka lov. Åtgärder som inte kräver lov kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Information om bygglov för dig som företagare

Söker du lokal?

Du är alltid välkommen att kontakta näringslivsavdelningen, naringsliv@lund.se, för att diskutera ditt lokalbehov.

Lediga verksamhetslokaler

Utbyggnads- och boendestrategi för Lunds kommun

Kommunens politiska strategi för arbetet med bostadsförsörjning kan du läsa om i vår utbyggnads- och boendestrategi. Den beskriver kommunens bostadspolitik och långsiktiga arbete med bostadsförsörjning, men innehåller också information om hur kommunen arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal. 

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Kontakta mark- och exploateringsavdelningen

Mark- och exploateringsavdelningen på tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens markreserv, från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden, till försäljning av byggklar tomtmark för både verksamheter och bostäder. Välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/mark