Vi tar fram en översvämningsplan

Klimatförändringarna ökar risken för skyfall och översvämningar och vi ser fler och mer omfattande översvämningar i vår närhet. Därför tar kommunen fram en översvämningsplan. I den ingår det karteringsutredningar och konsekvensanalyser samt övergripande strategiska åtgärdsförslag.

Översvämningsplanen kommer att ge bättre förutsättningar för planeringen av ny bebyggelse och planen kommer även ligga till grund för att genomföra åtgärder för att minska risker i befintlig bebyggelse. Karteringskartorna är ett första steg i kommunens utredning. Det är först efter utredingen är klar som vi har en bättre bild av vad en översvämning kan innebära för olika områden och vilken typ av åtgärder som bör genomföras.

Översvämningsplanen med en övergripande analys kommer vara klar under 2017. Därefter påbörjas arbetet med en åtgärdsplan som också kommer att innehålla strategier för prioriterade områden.

Karteringskartan för 100-årsregn

Beräkningarna är gjorda med 4*4meters upplösning och utefter en karta med höjddata (laserskanning) från 2015. Det betyder att det finns en felmarginal. Exempelvis finns det byggplatser med håligheter i marken på kartan där det idag står hus. Vattnet som på kartan har samlats i hålet kommer i verkligenheten delvis rinna vidare till andra platser. Upplösningen innebär även att vissa mindre låg- och höjdpunkter missas.

Beräknade vattendjup

Ljusblå – vattendjup 1 dm - 3 dm, besvärande framkomlighet
Mellanblå vattendjup 3 dm - 5 dm, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada.
Mörkblå vattendjup > 5 dm, stora materiella skador, risk för liv och hälsa

Kartan med översvämningsområde vid ett 100-årsregn

Återkomsttid

Regn beskrivs ofta med hjälp av återkomsttider. Återkomsttid är ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid.

Läs mer om återkomsttider på SMHIs webbplats.

Vad är kommunens ansvar?

Kommunen ansvarar för planläggning av bebyggelse och arbetar för att minimera riskerna för översvämning. I nuvarande planeringsarbete tittar vi på de utredningskartorna och arbetar i den mån det är möjligt med vattnets naturliga flöden och uppsamlingsplatser.

När det gäller befintliga byggnader är det fastighetsägaren som ansvarar för sin fastighet och det underhåll som krävs för att i möjligaste mån skydda sig mot översvämningar. Men självklart har kommunen en ambition om att minimera skador från översvämningar i hela kommunen med fokus på tätorterna.

Vad kan jag göra själv?

Alla behöver hjälpas åt. Kommunen arbetar med frågan men äger och ansvarar inte för all mark i kommunen. Som fastighetsägare kan man göra mycket.

Läs mer om vad du kan göra i Hållbart vatten 2016 nr 2

Läs mer om vad du kan i Har du råd att ligga lågt? från Länsstyrelsen

Läs mer om vad du kan i Vem tar ansvar för klimatanspassningen? från Svensk försäkring

Läs mer om vad du kan i Är din fastighet klimatförsäkrad från Fastighetsägarna

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/oversvamningsplan

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se