Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp hanteras av VA SYD.

VA SYD:s kundservice svarar på frågor och ger miljöanpassad rådgivning om:

  • vatten och avlopp i Burlöv, Eslöv och Lunds kommuner samt i Malmö stad
  • fakturor, abonnemang och avläsning av vattenmätarställning.

Vatten från egen brunn

Du som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Vill du ta ett prov på vattnet så tar miljöförvaltningen emot vattenprover om din brunn ligger i Lunds kommun. Läs mer om provtagning och kostnader under rubriken Dricksvatten i menyn.

Enskilt avlopp

Fastigheter i som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet måste själva ansvara för rening av avloppsvatten. För information och ansökan till miljönämnden i Lunds kommun, se under rubriken Avlopp i menyn.

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp

Genom att bygga ut VA-nätet i Lund skyddar vi sjöar, vattendrag, hav och grundvatten. Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram ett utbyggnadsplan där man har analyserat ett trettiotal områden i Lund som idag saknar gemensamt vatten- och avloppsnät.

Utifrån bland annat hur många fastigheter det rör sig om, hur marken ser ut och avstånd till känsliga områden har man prioriterat i vilken ordning en utbyggnad bör ske.

VA-utbyggnadsplan, Lunds kommun (beslutad av kommunfullmäktige2015-04-23)

Dagvattenstrategi för Lunds kommun

Som dagvatten räknas regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter eller reningsverk. Dagvatten har traditionellt letts ner i täta ledningar under mark. I takt med att staden byggs ut och stora områden exploateras ökar belastningen på det befintliga nätet, vilket medför risk för översvämningar.

Klimatförändringar, en intensifierad exploatering och direktiv från EU gör att det ställs hårda krav på hållbar dagvattenhantering i framtiden.

Dagvattenstrateginför Lunds kommun (godkänd av KS 2013-09-04 och VA SYD) beskriver hur förutsättningarna ser ut i Lund och hur arbetet med dagvatten ska bedrivas i kommunen.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/va

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se