Vad händer på Rögle deponi?

10 augusti, 2020

Deponering av avfall under 1900-talet medför fortfarande en omfattande påverkan på miljön, både lokalt och globalt. Rögle deponi mellan Dalby och Södra Sandby är inget undantag. Arbetet med att åtgärda problemen med Rögle deponi har pågått under några år, men närmar sig slutet. När området är klart kommer det att ha omvandlats till ett friluftsområde och åtgärder för att säkra deponin har då genomförts.

Rögle deponi ligger norr om Rögle dammar och användes som soptipp under 1970- och 80-talet. Det beräknas ha lagts ca 1 000 000 ton avfall där. Deponin har en yta av 20 hektar, vilket motsvarar ca 30 fotbollsplaner.

Genom åren har den tätning som lades ovanpå soptippen brutits ner eller sjunkit ner i tippen vilket fått som följd att soporna åter blivit synliga. Regnvatten har sjunkit in i tippen och bildat lakvatten. De lakvattendammar som funnits har inte kunnat ta emot allt lakvatten. Deponin har även släppt ut metangas.

Nu pågår omfattande åtgärder, som påbörjades 2017, och som beräknas klara under 2021.

Åtgärderna är

-att täcka deponin med moränlera. Arbetet sker i etapper för att samtidigt kunna arbeta med lakvattenfrågan och ta hänsyn till de friluftsaktiviteter som finns i området. Idag har 80% av deponin täckts med lera. Schaktmassor har bl.a. kommit ifrån byggandet av Brunnshög och spårvägen.

- ytvattnet kommer att hanteras genom tätningen av lera och det mesta kommer att rinna av på ytan eller tas upp av växtlighet som planteras. Avrinnande vatten leds till Röglebäcken då det inte är förorenat.

- bildandet av lakvatten kommer att minska genom täckandet av deponin. Detta kommer också göra att grundvattennivån i deponin sänks. Lakvattenpumpar kommer att pumpa vattnet till lakvattendammar som tjänar som rening för vattnet. När grundvattnet i deponin sänks kommer läckage av lakvatten till omgivningen att minska.

- för deponigasen som till största delen består av metan och koldioxid kommer s.k. klimatfönster att anläggas för att minska mängden metan som når atmosfären. Varje fönster innehåller ett filtermaterial som är växtbaserat vars bakterier omvandlar metangasen till koldioxid som har lägre klimatpåverkan.

- återplantering av växtlighet och skapande av friluftsområde med stöd till biologisk mångfald. De västra delarna av deponin är utförda med ridstigar, en damm och växtlighet som har börjat etablera sig.  

Tidsplan

Arbetet med hela deponin har beräknats ta ca 4-6 år och är uppdelat i etapper av området. I dagsläget bedöms arbetet bli klart under 2021. Täckningsarbetet är klart på över hälften av deponin och vissa etappområden har även fått återplantering av växtlighet.

Karta etapper arbete med Rögle deponi

Etappindelning av arbetet. Etapp 1, 2 och 3 är klara med täckning och arbeten pågår just nu inom etapp 4 och 5. Avslutningsvis täcks etapp 6 där en ny större parkering ska anläggas.

Lunds Renhållningsverk leder projektet.