Framtidens byggande stavas återbruk!

2 juli, 2020

Byggsektorn har en betydande klimatpåverkan som kräver mycket resurser. Som offentlig fastighetsägare med höga miljö- och klimatmål vill Lunds kommun bidra till att hitta lösningar på denna utmaning. Därför startar nu projektet Cirkulär byggnation – cirkulära flöden av byggmaterial som syftar till att öka kunskaperna om återbruk av byggmaterial vid rivning, renovering och nybyggnation.

Byggsektorn är generellt sett linjär där jungfruliga, det vill säga helt nyutvinna material, används vid byggnation. Material som i bästa fall återvinns när byggnaden rivs och i sämsta fall deponeras. För att få till ett hållbart byggande i framtiden behöver vi gå mot allt mer cirkulära flöden där material återanvänds i betydligt högre utsträckning.

Nytt projekt för ökad kunskap om återbruk inom byggsektorn

För att öka kunskaperna inom kommunen om återbruk av byggmaterial vid rivning, renovering och nybyggnation startas nu projektet Cirkulär byggnation – cirkulära flöden av byggmaterial. Projektet har beviljats 110 000 kronor ur Lunds kommuns miljöanslag och drivs av serviceförvaltningen, som hoppas kunna öka kunskapen om cirkulärt byggande på kommunen. Det kan handla om allt ifrån hur vi kan få in mer återbrukat material, både från egna byggnader och från aktörer på marknaden, till hur vi kan ta till vara mer vid en rivning. Anne Pivén är miljö- och utvecklingssamordnare på serviceförvaltningen i Lunds kommun:

- Vi har en klimatpåverkan i gamla byggnader och när vi river dem för att bygga nytt så har vi en klimatskuld redan innan vi börjar bygga. Genom att använda byggmaterial eller byggnadsdelar från rivningsobjekt minskar vi den totala klimatpåverkan och den totala resursanvändningen av jordens ändliga resurser. Det kan även finnas ett kulturhistoriskt värde att bevara delar från gamla byggnader som inte går att räkna i pengar eller klimat, men som kan ha stor betydelse för kommande generationer, konstaterar Anne Pivén.

Återbruk inom byggsektorn kräver ett helt annat tänk än vad man traditionellt har haft. Elin Dalaryd är miljöstrateg på serviceförvaltningen:

-  Man behöver se material i byggnader som en resurs istället för ett framtida avfall. Saker som byggs in i ett hus behöver man redan när man bygger tänka på hur man ska kunna plocka ner på ett enkelt sätt för att kunna använda igen. Det kan handla om hur man fogar samman tegel eller att man skruvar istället för att limma vissa delar.

Därför vill Lund gå i bräschen

Lunds kommun har höga miljö- och klimatmål som fastställs i LundaEko, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. Att en kommun som Lund går i bräschen är viktigt av flera anledningar:

- Det är viktigt då offentliga aktörer handlar upp för väldigt stora värden. Det är också viktigt om kommunen ska kunna föra dialog i dessa frågor med andra aktörer som bygger i Lund. Då är det en fördel om vi själva också kan visa att vi gör något, säger Elin och får medhåll från Anne Pivén:

- Vi som offentlig fastighetsägare kan påverka genom att efterfråga återbrukade byggmaterial vid nybyggnad, men även vid renovering och mindre ombyggnader av befintliga byggnader. När vi behöver riva så kan vi även bidra med tillgång till återbrukade byggmaterial för andra fastighetsägare, avslutar Anne.

Miljöprogram - LundaEko II