Vilken klimatnytta gör Lunds gröna obligationer?

20 juni, 2019

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till investeringsprojekt med miljöinriktning. Lunds kommun har fram till slutet av 2018 gett ut två gröna obligationer på sammanlagt 1 350 miljoner kronor. Vad har då pengarna gått till för projekt och vilken effekt ger dem?

Projekt effektrapport gröna obligationer

Lunds gröna obligationer har använts till att finansiera projekt inom främst förnybar energi, hållbara transporter samt energieffektiva bostäder och lokaler. Varje år görs en uppföljning av vilken effekt som projekten ger för klimatet och miljön. Nu är sammanställningen för 2018 färdig. Totalt beräknas de gröna obligationerna kunna bidra till en minskning av utsläpp, eller att utsläpps undviks, på 503 ton koldioxidekvivalenter under obligationernas femåriga löptid. Det motsvarar ungefär mängden koldioxid som sparas om 128.000 resor sker med tåg istället för bil mellan Lund C och Malmö C.

- Vi är väldigt nöjda med hur satsningarna på gröna obligationer utvecklar sig. Det ger oss en möjlighet att möta investerares vilja att placera hållbart och bidrar till att vi uppnår våra klimatmål. Samtidigt som vi kan låna till lite lägre ränta, säger Jon Andersson, chef för miljöstrategiska enheten i Lunds kommun.

De projekt som finansierats av de gröna obligationerna är

Solcellsanläggningar

Dels har LKF installerat solceller på bostadstak i kvarteret Rådhusrätten. Anläggningen var norra Europas största solcellsanläggning på bostadstak när den invigdes 2016. Dels har Lunds Renhållningsverks (LRV) anlagt en solcellsanläggning på ett av sina verkstadstak i Gunnesbo. LRV kommer att ha ökat behovet av el i framtiden då flera av deras fordon kommer att drivas med elmotorer. Många av byggnaderna på LRV:s anläggning är dessutom bra för solpaneler.

Infrastruktur för spårväg

Lunds kommun står för cirka hälften av finansieringen av infrastrukturen för spårvägen som byggs mellan Lund C och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Genom att etablera spårvägen skapas de bästa förutsättningar för ett hållbart resande bland boende, sysselsatta och besökande.

Eldriven sopmaskin

LRV investerade under 2018 i en elektrifierad sopbil. Utan miljöskadliga utsläpp och med minskat buller så är ger elfordonet bästa möjliga arbetsmiljö för personal, och bidrar samtidigt till en bättre omgivande miljö.

Energieffektiva bostäder

Bland annat har de gröna obligationerna bidragit till byggandet av passivhus på Linero och på kvarteret Brandstationen. Även flerfamiljshus på kvarteret Snickaren, Fossilen, Hammocken, och Bullerbyn byggs energieffektivt med bland annat uppvärmning av fjärrvärme som till 98.7% är fossilfri och där varmvattenförbrukning mäts och debiteras separat för respektive lägenhet.

Läs effektrapporten i sin helhet

På länken nedan hittar du mer information om Lunds gröna obligationer. Där kan du även läsa effektrapporten i sin helhet.

Gröna obligationer i Lunds kommun