Invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva. Källa: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har information om vilka arter som räknas som invasiva och vad du som medborgare kan göra:
Gå till Naturvårdsverkets hemsida.

Som medborgare kan du rapportera fynd av invasiva arter i Artdatabankens rapporteringsverktyg.
Gå till det nationella rapporteringsverktyget.

Du kan även rapportera naturliga och invasiva vattenlevande organismer i en app som heter Rappen: 
Gå till havs-och vattenmyndighetens hemsida om Rappen.

Förbud mot att plantera gudaträd, Alianthus altissima

Gudaträd, wikipedia commons, Kurt StüberLänsstyrelsen har infört ett förbud mot att plantera gudaträd, en av 66 arter på EU:s förteckning över invasiva främmande djur och växter. 

Gudaträdets rötter kan orsaka stora skador på till exempel husgrunder, vattenledningar, asfalt och trottoarer. Gudaträdet förökar sig dessutom snabbt och kan tränga undan annan växtlighet. Lunds kommun ansvarar för att inga gudaträd planteras på allmän mark, men förbudet gäller även privata fastighetsägare. På grund av de skador gudaträd orsakar bekämpas gudaträd idag för miljardbelopp i Europa och i USA. I Sverige har vi fortfarande en möjlighet att bryta utvecklingen innan det orsakar samhället och enskilda stora kostnader.

Gudaträd (Ailanthus altissima) har planterats i stadsmiljö i många länder i Europa då de är toleranta mot torka och luftföroreningar och kan växa i miljöer där få andra trädarter trivs. De är snabbväxande, har hög fröproduktion, hög grobarhet och kan få fäste i jordar som exponeras i sprickor i asfalt, betong eller gamla. Gudaträden sprider sig även genom kraftfulla rotutlöpare. Flera av dessa egenskaper hos gudaträden gör dem kraftfullt invasiva. 

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats om förbudet och Länsstyrelsens begäran om plan för utrotning 

Vem gör vad - kommun, Länsstyrelse och Naturvårdsverk

Kommunen är ansvarig för parker och andra allmänna ytor och kan hindra plantering av arter som är eller riskerar att bli invasiva. Kommunen är ofta fastighetsägare och är i den rollen ansvarig för att bekämpa invasiva främmande växter som finns på den kommunala marken. Du kan anmäla förekomst av invasiva arter på kommunal mark via vår felanmälantjänst. När det gäller jättebjörnloka hanterar vi dessa ärenden så snabbt som möjligt genom att skära av växtens blomställning för att hindra fröspridning. 

Gå till felanmälan för park och natur

Kommunen är också ansvarig för avfallshanteringen och har en mycket viktig roll i att se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras på ett sådant sätt att det förstörs och inte i sig blir en spridningskälla.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har ett övergripande nationellt ansvar för olika delar av arbetet kring invasiva arter. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om ansvarsfördelningen: Gå till naturvårdsverkets hemsida.

EU-regler om invasiva arter

Den 1 januari 2019 inträdde förordningen SFS 2018:1939 om invasiva främmande arter. Detta innebär att EU:s förordning 1143/2014 inkorporerats i svensk lagstiftning. Enligt denna är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på den s.k. unionsförteckningen över invasiva arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller reproducera sig.