Tömning trädgårdsavfall

Låt oss hämta ditt trädgårdavfall! För dig som inte har utrymme eller möjlighet att kompostera, kan ett abonnemang med Lunds Renhållningsverk vara lösningen.

Kärl för trädgårdavfall töms varannan vecka från mitten av mars till slutet av november. Det går även att beställa container närbehov uppstår.

Ni kan även lämna trädgårdsavfall på Sysavs och kommunens återvinningscentraler. Kostnaden för detta ingår i avfallstaxan. Trädgårdsavfallet komposteras sedan på Spillepengen i Malmö. Den jord som kommer ut av detta säljs sedan som kvalitetscertifierad kompost vid återvinningscentralerna Gastelyckan och Gunnesbo.

Vad är trädgårdsavfall?

Med trädgårdsavfall avses sådant som uppkommer vid normal skötsel av trädgården till en permanent- eller fritidsbostad, inklusive frukt och grönsaker som inte tillagats.

Trädgårdsavfallet komposteras. Avfallet som samlas in ska kunna gå direkt till kompostering utan behandling. Detta betyder att det går inte att slänga stenar, mängder av singelsten, jord, träd-stubbar, trädrötter m.m.

För att tjockare trä ska kunna komposteras i samma takt som annat trädgårdsavfall, t.ex. löv, krävs att det flisas eller att större grenar bryts ner till mindre delar. Trädgårdsavfallet får ej innehålla annat material t.ex. plast som ej komposteras. Detta kommer då att förorena kompostjorden.

Fallfrukt

Fallfrukt kan betraktas som matavfall. Men då det är stora mängder går det ej att lägga i matavfallet. Stora mängder blir också tunga och därmed olämpliga för trädgårdsavfallskärlet.Lämna detta då på återvinningcentralerna.

Tömning trädgårdsavfall

Tömning av trädgårdsavfallet börjar med sin första tömning i:

v. 10 för jämna veckor och
v. 11 för ojämna veckor.

Tömningen upphör med sin sista tömning i

v. 46 för jämna veckor och
v. 47 för ojämna veckor.

Kontakt

Kundtjänst
Telefon: 046-359 53 90

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001