Tankar och brunnar

Vi tömmer slamavskiljare, slutna tankar, köks- och regnvattenbrunnar och fettavskiljare.

Fett, slam från fett/slam-avskiljare och köksbrunnar ingår i begreppet hushållsavfall och får enbart hämtas av Lunds Renhållningsverk i Lunds kommun.

Glöm inte att anmäla ny brunn till oss!

Tömning av slam

Hämtning av slam från slamavskiljare (septitankar, trekammarbrunnar mm) sker minst en gång per år eller oftare om behov föreligger. Vi aviserar via post innan tömning, kontrollera då gärna framkomligheten.

Tömning av sluten tank sker efter behov på beställning av kund.

Tömning av fett/köksbrunn

Hämtning av fett från fettavskiljare sker minst en gång per år eller oftare om behov föreligger. Behov anses föreligga i de fall det finns risk för att fett kan spridas till det kommunala avloppsledningsnätet.


Slam från slamavskiljare och slutna tankar behandlas i kommunens avloppsreningsverk i Källby, Lund. Fett lämnas på Spillepengs avfallsupplag för vidare behandling till biogas.

För mer information, kontakta vår kundtjänst

Telefon: 046 - 359 53 90

Eller boka tömning via våra beställningstjänster.Se länk nedan.

För riktlinjer vid tömning för framkomlighet m.m. se länk nedan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001