Tankar och brunnar

Vi tömmer slamavskiljare, slutna tankar, köks- och regnvattenbrunnar och fettavskiljare.

Tömningen av septictankar och trekammarbrunnar, köksbrunnar sker minst en gång per år.

Tömningen av slutna tankar sker efter beställning. Fettavskiljaretöms efter fastställda intervaller som tillsynsmyndigheten angivit.

Slam från slamavskiljare och slutna tankar behandlas i kommunens avloppsreningsverk i Källby, Lund. Fett deponeras tills vidare på Spillepengs avfallsupplag.

För mer information

Telefon: 046 - 35 53 92

Eller boka tömning via våra beställningstjänster i menyn.

Se även länk nedan.

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se