Sopsug på Brunnshög

I Lund installeras nu sopsug på Brunnshög, en ny stadsdel som växer fram. Det är det första stationära sopsugssystemet inom Lunds kommun. Systemet har valts med hänsyn till områdets karaktär och täta exploateringsgrad.

Lunds kommun ansvarar för drift och underhåll av anläggningen som en del av renhållningsansvaret. Anslutningsavgift utgår per lägenhet samt årliga avgifter i enlighet med Lunds kommuns renhållningstaxa. Sopsugsystemet kommer att hantera:

  • restavfall
  • matavfall
  • pappersförpackningar
  • plastförpackningar

Sopsugssystemet och fastighetsägaren 

Fastighetsägaren betalar en anslutningsavgift per lägenhet och därefter tillkommer en grundavgift per år. En fastighetsägare kan begära särskild anpassning av inkasten, t.ex. inkast inom byggnad, genom tilläggsavtal. Merkostnader i förhållande till tilläggsavtalen debiteras fastighetsägare/byggherre. Drift och underhåll sköts av Lunds Renhållningsverk.

Lunds Renhållningsverk har informationsmaterial att dela ut till de boende om hur de hanterar systemet. Detta kan med fördel delas ut i samband med kontraktstecknande med den boende. 

Sopsugsystemet beräknas tas i drift under 2021. I mellantiden kommer det finnas en temporär lösning för de boende som ger möjlighet till fullständig källsortering.Sopsugsinkast

Underjordiska behållare kompletterar

Som komplement för att nå fullständig källsortering kommer även underjordiska behållare (underground waste system - uws) att finnas där följande ska läggas:

  • returpapper
  • metall
  • färgat och ofärgat glas

Kontakta oss för mer information

Mikael Anderson - placering, rördragning, sopsug -  mikael.anderson@lund.se
Anna Grill - generell information, uws - anna.grill@lund.se