Farligt avfall

Farligt avfall är det avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande då det kan skada miljön.

Farligt avfall är t.ex. olja, lösningsmedel, bekämpningsmedel, färg-,lim- och lackrester, batterier, medicinska produkter, elektronik, lysrör/lampor och vitvaror.

Farligt avfall skall samlas in och tas om hand på särskilt sätt. Detta sker utifrån vilken sorts avfall det är. Olika metoder används som t.ex. förbränning med energiåtervinning, neutralisation/Våtkemisk behandling, återvinning.

För att du som företagare ska ta hand om ditt avfall på bästa sätt och få det transporterat rätt kan du ta kontakt med oss på Lunds Renhållningsverk. Vi går igenom behoven och hur det ska sorteras samt knyter kontakten med SYSAV Kemi.

Ta kontakt med våra rådgivare:


tel: 046 -359 53 28

tel: 046 - 359 57 23

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001