Tjänster fastighetsägare, företag

Oavsett om du är fastighetsägare, företagare eller annan verksamhet har du möjlighet att få en avfallshantering som anpassas efter behoven och som utgår från de nationella miljömål som finns. Det är idag viktigt att kunna återvinna och hantera avfallet på ett miljöriktigt sätt samtidigt som hänsyn tas till de unika behov som finns inom verksamheten.

Vi arbetar aktivt med miljömålen för avfall

Vi på Lunds Renhållningsverk har lång erfarenhet av avfallshantering. Vi har kunskap om återvinningskedjan, miljöpåverkan från avfall och vilka material som ska sorteras ut p.g.a. sin farlighet. Vårt arbete relaterar vi hela tiden till de miljömål som finns på nationell nivå eller via LundaEko, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling. Då Lunds kommun är delägare i SYSAV, har vi hela behandlingsledet klart. Som kund hos oss kan du få behovsanpassad service och en miljöriktig hantering av ditt avfall. Med lokal kännedom och möjlighet till korta transportsträckor kan vi få en hög effektivitet i insamlingen.

Fastighetsnära insamling

Våra lösningar anpassar vi efter kundens behov. Vi ger gratis rådgivning och går igenom de behov och önskemål som finns. Du får ett förslag från oss på hur det kan ordnas med kärl, tömningsintervaller m.m. Information till boende eller personal ges. Om utbildning behövs, så ger vi det. Självklart ingår dekaler och skyltar i utrymmena för att vägleda rätt. För din egen uppföljning kan vi ge dig statistik på returmaterial och annat avfall som vi hämtar.

Fraktionshämtning av det som det blir mest av

Kombinera hämtning av olika avfallsslag t.ex. hämtning av två eller tre olika fraktioner. Kanske för att det uppstår mest avfall av den typen eller för att utrymmena inte räcker till.

Vill du diskutera lösningen så ger våra rådgivare gärna förslag på hur avfallshanteringen kan bli både miljövänlig och effektiv. Rådgivning och information gratis. Vägledning till sorteringen med dekaler och skyltar ingår.Tilläggstjänster

Vi erbjuder fler tjänster som kan kombineras. Detta kan gälla hämtning av:

Grovavfall /Vitvaror
Sekretessmaterial
Farligt avfall t.ex. lampor och elektronik

Övriga tjänster är:
Kärltvätt
Containeruthyrning med tömning
Slamsugning, brunnstömning
Gångbanerenhållning
Tömning av fettavskiljare

 
 

Kontakta

Kundtjänst - 046 359 53 90
- om du har fulla kärl och behöver extra tömning,
- om du vill utöka kärlen för något material,
- behöver matavfallspåsar till hushållen i flerbostadshus. Se även e-tjänst.

Rådgivare - 046-359 53 28 eller 046 - 359 57 23
- om du vill utöka till full källsortering,
- diskutera en större förändring
- planerar ombyggnad/nybyggnad av avfallsutrymmet 

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001