Kärlplacering villa

Hur kärlen är placerade är viktigt för hur vi kan komma fram och tömma. Det berör framkomlighet såväl som arbetsmiljö. Nedan finns här riktlinjer för att detta ska fungera smidigt för oss alla.

Att tänka på:

Kärlens placering

Kärlens placering ska vara på hårdgjort och jämnt underlag och de ska även kunna rullas ut från fastigheten på hårdgjort, jämntunderlag. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, cementplattor och liknande.Löst grus/singel på gångväg och gårdsplan är inte hårdgjort underlag.

Draghandtaget ska stå vänt mot hämtarna. Kärl ska stå inom 3 meter från tomtgräns.

Hämtningsvägen ska hållas hinderfri, skottad och isfri/halkfri så att vi kan rulla ut och tömma sopkärl utan risk för skador i arbetet.

Vägen

Våra fordon behöver minst 3 meter bred vägbana samt 4 meters fri höjd.

Vägen ska vara hinderfri och buskar, träd klippas för god sikt. Se nedan länk -Beskärning för fri sikt samt broschyren Tänk på - när vi kommer för att tömma.

Vintertid ska vägbana och vändplats snöröjas och halkbekämpas.

Lunds Renhållningsverk månar om arbetsmiljön för sin hämtningspersonal. Vi är tacksamma för det stöd ni kan ge oss genom att tänka igenom kärlens placering.
Exempel på placering av kärl:

Exempel 1

Kärlexempel

Exempel 2

Kärlplacering för villa

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001