Avfallsutrymmen, transportvägar och kärlvikter

När avfallsutrymmen planeras är det en del att tänka på. Det ska fungera både för användarna och för de som tömmer kärlen.

Regler för hur avfallsutrymmen och transportvägar skall vara dimensionerade finns dels i Renhållningsordningen, Arbetsmiljölagen samt i Byggregler från Boverket.

För mer specifik information hänvisas vidare till Boverket och Arbetsmiljöverket.

Vid planering av fastighet och tillhörande utrymmen kan kontakt tas med

vår rådgivare på tel: 046 - 359 53 28

Kärlvikter

Behållaren får ej fyllas så att den inte kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att den blir svår att hantera. Regler för transportväg, golv, dörröppningar m.m. skall vara tillgodosedda.

Följande vikter kan ses som riktvärde:

210 liter kärl, 200 kg/m³,exempel 190 liters kärl maxvikt 38 kg

211 - 599 liters kärl, 160kg/m³,exempel 370 liters kärl maxvikt 59 kg

660 - 1000 liters kärl, 150 kg/m³,exempel 660 liters kärl maxvikt 99 kg

Maxvikt får endast uppnås vid enstaka tillfällen, och skall inte betraktas som rekommenderad normalvikt.

Behållare som innehåller dåligt emballerat avfall eller sådant avfall som inte är hushållsavfall hämtas först sedan avfallet emballerats om eller sorterats genom fastighetsinnehavarens försorg.

Dammande avfall skall paketeras på sådant sätt att det inte kan förorsaka arbetsmiljöproblem eller andra olägenheter.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001