Information om personuppgiftsbehandling

Information om hur Lunds Renhållningsverk hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen/GDPR.

Lunds Renhållningsverk samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig som kund. I vissa fall är personuppgifterna nödvändiga för att Lunds Renhållningsverk ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, som till exempel hämtning av hushållsavfall. I vissa fall är insamlingen av dina personuppgifter nödvändiga eftersom det rör sig om myndighetsutövning, exempelvis vid beslut om dispens på sophämtning.

Dina uppgifter kommer ej att lämnas ut till annan utan används endast av Lunds Renhållningsverk.

Enligt Dataskyddsförordningen/GDPR har du rätt att
• Begära tillgång till dina personuppgifter
• Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
• Invända mot behandling av dina personuppgifter
• Begära dataportabilitet
• Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.
• Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001