Matavfall

MatavfallGödsel och biogas

Att matavfall efter behandling kan vara ett utmärktgödsel till åkermarken känns naturligt.Men när matavfall behandlas genom s.k. rötningkan vi utvinna mer. I processen får vi då samtidigtbiogas. Och biogas är ett alternativt drivmedelsom är högaktuellt i koldioxid/ miljödebatten.

Genom att sortera ut matavfall kan vi sluta ettkretslopp och låta åkermarken få tillbaks näringpå ett naturligt sätt. Och vi är samtidigtmed om att producera ett drivmedel som ärmiljövänligt. På så vis kan man som bilist"tanka sina matrester" och köra miljövänligt!

Rätt sorterat ger god kvalité

För att kvalitén på produkterna ska vara bra, skadet endast innehålla matavfall. Det är inte minstviktigt om det ska kunna användas som gödsel. Detgår inte att sprida gödseln på åkermark om det t.ex.finns kapsyler, söndrigt glas eller plastförpackningar.Om det händer, kan inte gödseln användas.Detta innebär att vi måste göra rätt från början!

Vad händer sedan?

Det insamlade matavfallet körs vidare till behandling.Där förbehandlas det genom att pressas så att påsaroch annat fast material ska gå sönder. Därefter försmaterialet vidare till en rötningskammare där det rötas.Det är i denna process som biogas uppstår.

Det som blir kvar efter processen kommer sedan attkunna användas som biogödsel.

Vad är biogas?

Biogas bildas när organiskt material (matrester,växter, gödsel, avloppsvatten, mm) bryts ned avmikroorganismer i syrefria miljöer. Biogasteknikeninnebär att man utnyttjar mikroorganismernasnaturliga förmåga att omvandla organiskt avfalltill förnybar energi. Samtidigt bildas en näringsrikslutprodukt som kan användas som gödningsmedel.

Matavfallet behandlas i en biogasreaktor som gerden syrefria miljön. Vid nedbrytningen bildasbiogas i vilken den energirika gasen metan finnssom en viktig del. För att nedbrytningsprocessenska fungera bra ska avfallet vara i flytandeform. Därför behöver avfallet förbehandlasinnan det hamnar i reaktorn.

Biogas och miljön

Att bygga biogasanläggningar och samla in matavfallet separat ger en långsiktig och hållbar avfallshantering som sluter kretsloppen. Biogasen är en förnyelsebar energi och kan användas till värme, el eller fordonsdrift utan att bidra till växthuseffekten. Intresset är stort för att använda biogas som fordonsbränsle efter att det renats från koldioxid.

Vad är biogödsel?

Efter biogasprocessen blir det kvar en produkt sominnehåller all den näring som fanns med ifrån början.Dessutom omvandlas en stor del av det bundnakvävet till en form som är lättillgänglig för grödan.

Detta är en fördel då ett av miljöproblemen i detmoderna lantbruket är utlakningen av kväve frånmarken. Restprodukten benämns olika men mestförekommande är biogödsel, biomull eller rötrest.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se