Så sorterar du matavfall

Vad är matavfall?

Med matavfall menas matrester, tillagade eller råa. Det kan t.ex. vara grönsaker, skal, frukt, kött, fisk, ägg, bröd, pasta, mjöl, gryn, mejeriprodukter, godis, matfett, kaffesump, tepåsar med mera.

Varför sortera ut matavfallet?

Genom att sortera ut matavfallet och behandla det separat kan vi få ut både biogas och biogödsel. På det sättet kan vi sluta ett kretslopp och låta åkermarken få tillbaks näring på ett naturligt sätt. Och vi är samtidigt med om att producera ett drivmedel som är miljövänligt.

Hur går det till?

Lägg matresterna i de särskilda papperspåsarna avsedda för detta. Påsarna erhålls från Lunds Renhållningsverk. Dessa påsar är avsedda för matavfall och tål fukt bättre. Påsarna gör också att behandlingmetoden fungerar vidare i ledet. Därför är det viktigt att inga andra påsar används!

Blötare avfall som t.ex. grytor, stuvningar, såser eller dylikt läggs i durkslag för att rinna av före det läggs i påsen.

Påsen bör placeras i den hållare som medföljer. Dennahållare kan ställas på diskbänken eller hängas upp.

Matavfallspåse med hållare. Påsen behöver luftcirkulation.

Luftcirkulation viktigt

Insamlingsmetoden bygger på att det tillkommer luft. Därför är det viktigt att påse och hållare står så luftigt som möjligt och ej ställs i stängda utrymmen eller i andra behållare. Med luft torkar avfallet snabbare och risken för lukt blir mindre. Påsen blir heller inte för blöt och håller bättre.

Inget annat än matavfall!

Det är viktigt för behandlingen av matavfallet att det är rent från annat material. Likaså måste slutprodukten - biogödsel- vara ren annars går den ej att använda på åkermark. Det är ju där en biologisk gödsling ska sluta kretsloppet! Och det fungerar inte om det t.ex. finns kapsyler, plastbitar eller ciggarettfimpar i.

Därför ska olika sorters förpackningmaterial självklart inte läggas i, men annat som ej ska med är t.ex. aska, tuggummi, cigarettfimpar, snus, tobak, kattsand och hundbajs, trädgårdsavfall, snittblommor samt ej heller jord, grus eller sand. I påsen ska bara matavfall läggas!

Sveriges miljömål

I målet God bebyggd miljö finns delmål gällande matavfall:

  • Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genombiologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling.
  • Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.

Läs mer om matavfall och vad som händer sedan! - Se nedan länk!

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se