Vad händer sedan?

Det insamlade farliga avfallet packas om på Sysavs anläggning. Därifrån transporteras det vidare till lämpliga anläggningar som behandlar avfallet.

Behandlingsmetoder för farligt avfall

Återvinning – till exempel spillolja, begagnad kylarvätska (glykol), oljefilter och bilbatterier

Förbränning med energiutvinning - den vanligaste behandlingsmetoden för fast och flytande avfall till exempel lösningsmedelsavfall och färgavfall.

Neutralisation - för sura och alkaliska lösningar. Syror och baser neutraliserar varandra.

Deponi  - en del läggs på så kallade klass 1 deponier. Det är specialdeponier med särskilt tät botten.

Kryo-malning - används t.ex. på halvtomma färgburkar. Stark nedfrysning gör att färgen stelnar. I en hammarkvarn delas burken i bitar. Med en magnet separeras metallen för återvinning och färgen går till förbränning.

Elektronikavfall som datorer, TV- och hushållsapparater plockas isär vid Sysavs Elektronikåtervinning. Farliga ämnen tas omhand. Sedan sorteras material ut till återvinning, som till exempel metaller.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se