Om återvinning - frågor och svar

Frågorna om återvinning är många. Därför har vi ställt samman svaren på de frågor som vi oftast får. Titta även under "Broschyrer/Informationsmaterial". Där finns bland annat en sorteringsguide att ladda hem. Du kan även ta kontakt med oss med de frågor du har.

Varför återvinna?

Det finns tre huvudargument för att sortera och återvinna:

Ett råvaru/materialperspektiv:

Materialet som vi använder tas från naturen. Det gör att vi måste hushålla med våra resurser. Resurserna är "ändliga" eller så tar det oerhört lång tid för dem att genereras t.ex. olja, träd.
Det vi tar från naturen ska tillbaks. De naturliga ämnena som finns i t.ex. biologiskt avfall ska tillbaks till jorden för att vi ska kunna fortsätta bruka den och undvika konstgjord gödsling.
Ju mer vi kan återvinna, desto mindre förändrad markanvändning behövs. Förändrad markanvändning slår hårt mot
biologisk mångfald.


Ett energiperspektiv:

Vi sparar energi då det inte är lika energikrävande att bearbeta insamlat material jämfört med ny råvara.
Detta i sin tur kan minska koldioxidutsläppen.

Ett miljöperspektiv:

Om vi inte källsorterar och återvinner samlas avfallet på hög. I denna hög samlas ofarligt och farligt avfall om vartannat. Detta kommer att läcka ut och förstöra vår miljö; natur, vatten, luft.

Tillverkningsprocessen för att skapa nytt material skapar också i vissa fall större belastning på miljön genom utsläpp jämfört med returmaterial, t.ex. en ny aluminiumburk skapar 20 ggr mer luftföroreningar jämfört med returråvara.

Till detta kommer ett ekonomiskt perspektiv:
Om vi inte sorterar måste avfallet gå till behandling, t.ex. förbränning. Behandlingen kostar pengar. Allt brinner inte t.ex. glas och metall så det som blir kvar efter förbränning blir slaggrus.