Våra sopor och Sveriges miljömål

Återvinning och annan avfallshantering har en klar koppling till de miljömål som antagits. Det är självklart vår ambition att arbeta utifrån dessa mål i vår verksamhet. Men att nå målen kräver också att alla hjälps åt. Att vi alla källsorterar så att återvinningsbart kan återvinnas och att farligt avfall hamnar så att det ej kommer ut i vår miljö.

Målet God bebyggd miljö

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Precisering

Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö varav en berör avfallshantering:

  • Hållbar avfallshantering.

Med detta menas:

Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Två etappmål

Regeringen har fastställt två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet:

  • Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan.
  • Ökad resurshushållning i byggsektorn.

Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan

Insatser ska vidtas så att senastår 2020sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.

Ökad resurshushållning i byggsektorn
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senastår 2020.

Avfall ger näring och energi

Om matavfall behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning, så minskar utsläppen av växthusgaser och växtnäring, som exempelvis fosfor, kan tas tillvara och återföras i kretsloppet. Rötning ger energi i form av biogas och kan ersätta annan, icke-förnybar energiproduktion.


Målet Giftfri miljö

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Preciseringar

Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö:

  • Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen.
  • Användningen av särskilt farliga ämnen.
  • Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper.
  • Förorenade områden.
  • Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper.
  • Information om farliga ämnen i material och produkter.

En del av vårt avfall räknas som farligt avfall. Detta kan innehålla ämnen som är skadliga för oss eller för miljön. Till farligt avfall räknas bland annat elektronik och lampor. Även om farliga ämnen som t.ex. kvicksilver fasas ut från marknaden kommer det att finnas kvar produkter under en längre tid som innehåller farliga ämnen. För att uppnå målet om en giftfri miljö är det av stor vikt att farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt och kommer ur kretsloppet.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001