Avfallstrappan

Avfallstrappan har under flera år varit en ledstjärna för Lunds Renhållningsverk.

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" anger en i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.

Avfallstrappan

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg:

  1. Förebygga att avfall uppstår och därmed minimera mängden avfall. Detta handlar både om hur producenterna tillverkar men även hur vi tänker när vi handlar.
  2. Återanvända i så hög grad som möjligt. Här återanvänder man något exakt som det är, t.ex. möbler, kläder, byggmaterial osv.
  3. Återvinna. Genom att se avfallet som material och råvara till nya saker kan stora resurser sparas.
  4. Energiutvinning. Vid förbränning av avfall kan energiutvinning ske för att få värme och el.
  5. Deponering. I sista hand är det fråga om deponering dvs. att lägga det på en soptipp.

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se