Miljöprogram - LundaEko II

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Miljötänk ska genomsyra vår verksamhet och din vardag. För att lyckas med det krävs beslutsamhet, kunskap och mod att fatta rätt beslut.

Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har allaen viktig roll för att nå våra högt satta miljömål. Våra dagliga val, stora som små, påverkar både lokalt, regionalt och globalt, och inte minst påverkar de framtida generationer.

Lunds kommun arbetar för att du som bor och verkar i kommunen ska ha tillgång till kunskap, information, goda exempel och verktyg som gör det enkelt att välja hållbara alternativ.

Vägledande i arbetet ärLundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2014-05-22.LundaEko II har åtta stycken prioriterade områden, som alla har olika mål.Målen är övergripande och vänder sig till kommunen som organisation samt till alla som bor och verkar i kommunen.

Dialog och kommunikation

För att arbetet med LundaEkoska bli framgångsrikt behövs dialog inom och mellan förvaltningar och bolag, samt med externa aktörer och kommuninvånare. Dialogen är kommunens ansvar och syftar till att ge både kunskap och motivation.

LundaEko II:s prioriterade områden

Engagera flera

Motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar utveckling.

Friskt vatten och frisk luft

Värna Lundabornas hälsa och miljö genom att minimera skadliga utsläpp till luft och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg dricksvattenförsörjning.

Minskad kemikaliebelastning

Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen.

Klimatanpassning

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar och där negativa konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas.

Hållbar konsumtion

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar konsumtion.

Minsta möjliga klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050 (beslut KF 7).

Hållbar stadsutveckling

Utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundaeko

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se