COOL DH – nya sätt att använda fjärrvärme med låg temperatur

COOL DH är ett EU-projekt som ska utveckla, demonstrera, utvärdera och sprida tekniska lösningar för lågtempererad fjärrvärme i ny och befintlig bebyggelse. Syftet är att främja en mer resurs-, energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeförsörjning som passar i hållbara städer. I Lund är det stadsdelen Brunnshög som står modell för projektet.

COOL DH är en fyra år lång satsning på att hitta och sprida tekniska lösningar för lågtempererad fjärrvärme. Projektet har fått finansiering från EU och består av deltagare från Sverige och Danmark (se lista över deltagare nedan).

Mot en fossilfri framtid

Byggandet och utvecklingen i Lund är under snabb tillväxt, samtidigt som det behöver ske på ett hållbart sätt. I Lund ska utsläppen av växthusgaser i kommunen minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. För att klara dessa mål krävs det att vi utvecklar effektiva energisystem med förnybara källor som kan integreras med både ny och gammal bebyggelse.

COOL DH visar vägen till mer effektiv fjärrvärme

Stadsdelen Brunnshög är fokus för projektet i Lund. Det är mycket som ska uppnås inom ramen för COOL DH. Följande lista beskriver kortfattat de övergripande målen:

  • Utveckla, designa och bygga nya kylsystem och värmeåtervinningssystem från serverhallar, butiker, industrier med mera. De ska kunna återvinna mer värme till ett fjärrvärmenät med låg temperatur.
  • Utveckla och bygga ett lågtempererat fjärrvärmenät. Till fjärrvärmenätet ska nya typer av distributionsrör utvecklas som är mer resurseffektivt än dagens fjärrvärmenät. Tanken är sedan att distributionsrören ska bli nya produkter på marknaden.
  • För att få en ännu bättre resursanvändning i byggnaderna så ska det gå att kombinera den lågtempererade fjärrvärmen med lokalt producerad förnybar energi. För att klara detta behöver nya värmesystem och värmekontroller utvecklas.
  • Med ett nytt utbud på marknaden för fjärrvärme, så finns det även ett behov av nya affärsmodeller och prissättningssystem. Dessa ska utvecklas inom projektet och ska ge byggföretagen möjlighet till flexibilitet när de ska välja värmesystem.
  • Innan projektet är slut så ska det också finnas ett färdigt system att visa upp som klarar ultralåga fjärrvärmetemperaturer (40°C). Det ska även inkludera värmesystem för hushållsvatten som kan hålla en lägre temperatur utan risk för legionella.

Mer information

Håll dig uppdaterad om projektet via www.cooldh.eu.
Kontaktperson i Lunds kommun är Markus Paulsson, energistrateg och projektledare.

Parter i projektet

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 76779.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se