Bilsnål planering

Kommunen arbetar för en bilsnål planering av Lund i syfte att kommunen ska bli mer ekologiskt hållbar.

Lunds kommun arbetar sedan flera år med bilsnål planering enligt en modell där insatser kopplas till pågående planerings- och exploateringsprocesser. Vi arbetar enligt en fyrstegsprincip som Trafikverket har tagit fram. Fyrstegsprincipen ser ut så här:

  1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
  2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon
  3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
  4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

I huvudsak är det åtgärd ett och två som är huvudmålen i hållbart resande. Dessa mål handlar om att kommunen ska planera och forma staden så att staden och kommunens orter blir så oberoende av bil som möjligt, men samtidigt tillgänglig för så många som möjligt. Kommunen blir mer socialt och ekonomiskt hållbar och rättvis om som många som möjligt har tillgång till samma arbetsmarknad, utbildning och så vidare.

Hållbart resande är sedan länge en starkt förankrad vision i kommunen. Lunds kommun skriver i LundaMats att transporter ”bidrar till människors livskvalitet – men orsakar också negativa effekter om de får växa utan styrning. Därför utvecklas Lunds transportsystem ständigt i en mer hållbar riktning.”

Handbok i bilsnål samhällsplanering

Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret har gemensamt tagit fram en "Handbok i bilsnål samhällsplanering". Handboken fokuserar främst på personbilstransporter och vilka möjligheter som finns att minska dessa i den kommunala planeringen.

Syftet med handboken är att ge läsaren ett gediget kunskapsunderlag inom ämnesområdet bilsnål samhällsplanering, som ska kunna användas i det dagliga arbetet likväl som för inspiration.

Frågor?

Vill du veta mer om arbetet med Bilsnål samhällsplanering och samhällsplanering för hållbara transporter kan du kontakta Christian Rydén, trafikplaneringschef på stadsbyggnadskontoret.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bilsnalplanering

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se