Balanseringsprincipen

Balanseringsprincipen används som ett verktyg för att kompensera de natur- och rekreationsvärden som försvinner eller skadas när ett område exploateras. Ambitionen är att stärka de gröna värdena i kommunen.

Balanseringsprincipen handlar om att kompensera för de värden som försvinner eller skadas när en exploatering genomförs. De tätortsnära grönområden som kan komma att exploateras fyller en lång rad viktiga funktionen för rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Balanseringsprincipen bygger på fyra steg:

  1. Undvika
  2. Minimera
  3. Kompensera
  4. Ersätta.

Stegen används vid bedömningen av konsekvenser som exploateringen kan få och hur kommunen kan motverka den negativa påverkan.

Vid exploatering av ett område är det viktigt att i första hand vidta skyddsåtgärder för att försöka undvika eller minimera den negativa påverkan. Först om detta inte är möjligt behöver kommunen gå vidare och ersätta eller återskapa de förlorade värdena på annan plats enligt balanseringsprincipen.

Balanseringsprincipen kan endast kompensera värden som finns inom det aktuella exploateringsområdet.

I februari 2015 beslutade kommunstyrelsen bland annat:

  • att fastställa balanseringsprincipen i Lunds kommun – ett sätt att kompensera för natur och rekreation vid exploatering
  • att balanseringsprincipen prövas i första hand avseende natur och rekreationsvärden på kommunal mark och under 2015-2016
  • att arbetet med balanseringsprincipen ska utvärderas efter 2016.

Balansering kommer inledningsvis att vara begränsad till att omfatta park- natur- och rekreationsvärden på kommunal mark. Balanseringsprincipen kommer inte att omfatta kompensation för odlingsvärde på åkermark.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se