Lunds kommuns integrationspris

För att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration har Lunds kommun instiftat ett integrationspris. Priset utgörs av 20 000 kronor och ett diplom.

Kompassen Lund - 2018 års pristagare

Kompassen Lund skapar möjligheter för ensamkommande unga över 18 år att stanna i Lund under tiden de väntar på sitt asylbesked. Genom Kompassen ges ungdomarna stöd så att de kan fortsätta sin skolgång, få ett tryggt boende och hålla kvar sina sociala nätverk.

Nominering

Nomineringen av 2019 års integrationspris kommer att göras under hösten 2019.

Målgrupp

Priset kan delas ut till ett företag, en organisation, en förvaltning, ett nätverk eller en förening i Lunds kommun som sporre och symbol för ett framgångsrikt arbete för ökad integration.

Kriterier för priset

För att få integrationspriset ska den nominerades arbete uppfylla ett antal kriterier.

Insatsen

 • främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund
 • tar fasta på resurser och möjligheter och baserar inte enbart på avståndstagande på rasism och diskriminering
 • engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor
 • ska ha gett ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Lunds kommun.

Juryn

Juryn består av representanter från Integrationsrådet, näringslivet och invandrarorganisationer.

Priset delas ut varje år, och utlyses genom annonsering i dagspressen eller på annat lämpligt sätt.

Lunds mål med det integrationspolitiska arbetet

Lunds kommun har följande fullmäktigemål för det integrationspolitiska arbetet:

Lunds kommun understödjer utvecklingen av det internationella Lund, främjar integration och bidrar till att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi erbjuder en service med hög kvalitet anpassad till varje individs behov och förutsättningar. Vi strävar efter öppenhet, inkludering och nyfikenhet. Vi är tydliga med var kommunen står beträffande alla människors lika värde och underlättar för det offentliga samtalet om värdegrund. Vi prövar och ifrågasätter normer, strukturer och maktförhållanden.

 • Lunds kommun ska väva in internationalisering och mänskliga rättigheter i alla aspekter av sin verksamhet.
 • Lunds kommun ska främja interkulturella, internationella och gränsöverskridande kontakter samt ett demokratiskt och jämlikt klimat.
 • Lunds kommun ska ge möjlighet för alla att upptäcka, förstå och engagera sig i arbetet för att utveckla Lund som ledande internationellt centrum.

Integrationspriset tidigare år

Lunds kommuns integrationspris delas årligen ut till företag, organisationer, förvaltningar, nätverk eller föreningar i Lunds kommun som uppmuntran och uppskattning för framgångsrikt arbete för ökad integration. Priset delades ut för första gången 2003.

Priset har under årens lopp tilldelats:

 • 2018 Kompassen Lund

 • 2017RådRum Lund
 • 2016 Killebäckskolan i Södra Sandby
 • 2015 Föreningen Tillsammans för Lund
 • 2014 (Från och med nu delas priset ut för innevarande år)
 • 2013 Lunds sportklubb
 • 2012 Internationella Huset, Röda korset
 • 2011 Klostergårdsgruppen
 • 2010 H43 Wheelers
 • 2009 Värpinge IF
 • 2008 Tamam
 • 2007 Lunds Sportklubb
 • 2006 Lärarna för förberedelseklasserna på Lerbäcksskolan
 • 2005 Fakultetsambassadörerna
 • 2004 Klostergårdsskolan
 • 2003 Romano Trajo

Kontakt

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare

Telefon:046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se