Bakgrund - Agenda 21

FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 21, är grunden för Lunds kommuns miljöarbete. Då Agenda 21 är fundamentet i det arbetet är det viktigt för att förstå i vilken relation den står till Lunds miljöprogram - LundaEko.

Lunds Agenda 21

Första versionen av en sammanfattande beskrivning av miljöläget i Lunds kommun – Lunds Agenda 21 - antogs av kommunfullmäktige 1997.  Den innehöll, utöver beskrivningen av miljöläget i kommunen, ett antal förslag till mål och områden som Lund borde fokusera det inledande arbetet på. Däremot saknade Lunds Agenda 21 konkreta strategier på hur dessa mål skulle uppnås. Det tog Lund dock i nästa steg – genom Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling - LundaEko.

Det började i Rio de Janeiro

I juni 1992 genomförde FN en konferens om miljö och utveckling för 181 länder kallad UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) i Rio de Janeiro i Brasilien. Konferensen antog Agenda 21, ett handlingsprogram som anger mål, åtgärder och riktlinjer för att uppnå hållbar utveckling, utrota fattigdomen och undanröja hoten mot miljön. Riktlinjerna omfattar följande huvudområden: 

  • engagemang av alla samhällsgrupper
  • ideella organisationers inflytande
  • kommunernas och näringslivets roll
  • förändring av konsumtionsmönster
  • skydd av människors hälsa
  • biologisk mångfald
  • atmosfär, hav och dricksvatten
  • hållbart jordbruk 
  • miljöfarligt avfall

Riktlinjerna är rekommendationer och inte juridiskt bindande. Agenda 21 får istället ses som politiskt och moraliskt förpliktigande.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se