Agenda 21 - bakgrund till Lunds miljö- och hållbarhetsarbete

Lund har redan länge arbetet med olika miljö- och hållbarhetsfrågor. En av hörnstenarna till arbetet är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling - Agenda 21.

I juni 1992 genomförde FN en konferens om miljö och utveckling för 181 länder kallad UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) i Rio de Janeiro i Brasilien. Konferensen antog Agenda 21, ett handlingsprogram som anger mål, åtgärder och riktlinjer för att uppnå hållbar utveckling, utrota fattigdomen och undanröja hoten mot miljön.

Huvudområden i Agenda 21 kan sammanfattas i följande punkter.

  • engagemang av alla samhällsgrupper
  • ideella organisationers inflytande
  • kommunernas och näringslivets roll
  • förändring av konsumtionsmönster
  • skydd av människors hälsa
  • biologisk mångfald
  • atmosfär, hav och dricksvatten
  • hållbart jordbruk
  • miljöfarligt avfall

Lunds Agenda 21

Lund var en av de kommuners som tidigt hörsammade uppmaningarna från Rio-konferensen om ett aktivt arbete med hållbar utveckling. Därför antog kommunfullmäktige 1997 den första versionen av en sammanfattande beskrivning av miljöläget i Lunds kommun – Lunds Agenda 21. Programmet innehöll, utöver beskrivningen av miljöläget i kommunen, ett antal mål och områden som Lund borde fokusera arbetet på. Det fanns dock inga konkreta strategier i Lunds Agenda 21 på hur dessa mål skulle uppnås.

Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling – LundaEko

Uppföljaren till Lunds Agenda 21 var Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling – LundaEko som antogs i av kommunfullmäktige 2006. LundaEko baserades sig på de 16 nationella miljökvalitetsmålen och innehöll också strategier och åtgärder för att uppnå målen.

LundaEko följdes i sin tur att LundaEko II som antogs 2014 i kommunfullmäktige och som gäller till 2020.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se